Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy zaso tójšto zajimaweho, mjez druhim wo

 • nowej napjatej knize „Dźiwadło njewidźomnych dźěći“,
 • Milence, kotraž je skónčnje swójske domjace zwěrjo dóstała,
 • powěsćowych figurach w našej wokolinje,
 • pčołce Pawlinje a kak titki z papjery pasli,
 • hólcu Popjełčapce a rubježnych ryćerjach,
 • mužu, kiž twari legoklocki,
 • hólcu w Brazilskej a holcomaj w USA a jich wašnju zežiwjenja,
 • klawěrnej hwězdźičce Janinje,
 • alternatiwach k titam z plasty,
 • supermocach, kotrež bychu šulerjo Pančan zakładneje šule rady wobsedźeć chcyli,
 • přestajenju časnikow dwójce wob lěto a
 • wo nazymskich dźěłach, kotrež mějachu so něhdy w ratarstwje wukonjeć.