Paralelnje k wučbnicy „Serbšćina 3“ předleži nětko tež wotpowědny dźěłowy zešiwk z awdio CD za šulerjow 3. lětnika w 2plus rjadownjach . Dźěłowy zešiwk wučbnicu wudospołnja. Wón wobsahuje nadawki a zwučowanja k skrućenju alfabeta, nadawki k trenowanju čitanskeho zrozumjenja a k rozšěrjenju słowoskłada a zwučowanja a nadawki k nałožowanju dźěłowych technikow a startegijow k prawemu pisanju. Krasny, dźěći narěčacy wobrazowy material, kotryž je ilustratorka Gudrun Lenz nadźěłała, słuži wuwiwanju swobodneho rěčenja. We wotměnjawych zwučowanjach so leksika zwučuje a skruća. Tak maja šulerjo mjez druhim prawu leksiku k ilustracijam napisać, teksty dopjelnić, serbske resp. němske pomjenowanja připisać, zmysłapołne sady tworić a napisać, ze złóžkow słowa tworić, na prašenja wotmołwić, křižowki wuhódać, po nawodźe molować resp. wumolować, teksty čitać a k tomu nadawki spjelnić a druhe.