Nowosći

/Nowosći

Kalendaŕ

Nowosći

Zwěrjeta na burskem dwórje

Ku góźbje dokubłanja wótkubłaŕkow a wótkubłarjow 11. a 25. junija 2022 jo nastał nowy didaktiski [...]

Rěcny centrum jo teke był zastupjony na Łužyskem cerkwinem dnju

Wót 24. do 26. junija 2022 jo se wótměł w Zgórjelcu ewangelski Łužyski cerkwiny źeń. [...]

RCW na serbskem swěźenju města Chóśebuz

Dnja 18. junija 2022 jo se wótměł serbski swěźeń w ramiku chóśebuskego měsćańskego swěźenja. Wót [...]

Źeń serbskich pedagogow 2022

Dnja 16. junija 2022 jo se wótměł źeń serbskich pedagogow w Rěcnem centrumje WITAJ Chóśebuz. [...]

Swěźeński pśeśěg Dolnoserbskego gymnaziuma w RCW

Dnja 2. junija 2022 jo pśišeł swěźeński pśeśěg DSG do Rěcnego centruma WITAJ Chóśebuz. Z [...]

Comicowe wuběźowanje 2022 – pódlejšenje termina

Lěc na Sprjewi abo na Bajkalskem jazorje abo po swětowych mórjach ducy … Pytamy Waš [...]

Zmakanje serbskich familijow

Sobotu, 21. maja 2022, su se pó dlejšej pśestawce pśez koronu zasej mógali zmakaś serbske [...]

Cytańske wuběźowanje 2022 – finale

Stwórty raz jo se pó napinajucem korona-casu w Dolnej Łužycy pśewjadł Cytańske wuběźowanje hortowych źiśi, [...]

Findus a góńtwa za lišku

Premjera nowych knigłow LND z pjera šwedskego awtora Svena Nordquista a pśełožkom Madleny Norbergoweje do [...]

Woglěd z Podstupima w RCW

Dnja 2. maja jo woglědała Manuela Pohlowa z bramborskego ministaŕstwa za kubłanje, młoźinu a sport [...]

Ducy z Bookii pisakom

Pódpěra za šule pśi nachwatanju wupadnjoneje serbskeje wucby we zwisku z korona pandemiju jo wjelgin [...]

Lutki 1-2022

Co dajo rědnjejšego, ako w nalěśu pěšy abo na kólasu swóju wokolinu wuzgónjowaś? To jo [...]

Comicowe wuběźowanje 2022 – pódlejšenje termina

Lěc na Sprjewi abo na Bajkalskem jazorje abo po swětowych mórjach ducy … Pytamy Waš [...]

Źiśi, zyma jo mimo!

Sněgulki, krokuse, matuški a tulpy kwitu. A tam ... wiźiśo małego lutka? Wón se teke [...]

Nowej zešywka k Lutk-słownickoju

Rěcny centrum WITAJ jo wudał dwa nowej zwucowańskej zešywka, kótarejž dejtej pomagaś pśi źěle ze [...]

Woglěd ze Šleswig-Holštejnskeje w RCW

Dnja 1. měrca 2022 jo woglědał Lars Harms do Rěcnego centruma WITAJ Chóśebuz. Wón jo [...]

Nowe cytańske knigły w dolnoserbskej rěcy „Cytaj z nami 1“

Rěcny centrum WITAJ jo wudał nowe cytańske knigły w dolnoserbskej rěcy „Cytaj z nami 1“. [...]

Stipendiumy za mjasecny kurs češćiny w Českej

Česke kněžarstwo » pśewóstajijo zajmowanym Serbam (wót 18 lět) pśez pósrědnjenje Rěcnego centruma WITAJ w [...]

Lutki 4-2021

Lube starjejše, lube wótkubłaŕki a wótkubłarje, ako kužde lěto namakajośo w stwórtem cysle Lutkow dlejše [...]

Pśedgódowne cytanje z muziku na youtube

Serbski ludowy ansambel jo w kooperaciji z Rěcnym centrumom WITAJ w Chóśebuzu producěrował muzikaliske cytanje [...]

Image-brošurka Rěcnego centruma WITAJ Chóśebuz něnto teke w engelskej rěcy

Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz se něnto teke w engelskej rěcy pśedstaja. W image-brošurce zgóniju wukrajne [...]

Gódowne dariki za serbske familije

Rěcny centrum WITAJ jo ducy a rozdźělijo dariki tym familijam, ako doma powědaju dolnoserbski ze [...]

Janšojski bog lětosa w Libanojcach a Brjazynje ducy

W pśedgódownem casu, gaž ten 1. adwent jo mimo, Rěcny centrum WITAJ w Chóśebuzu pšawidłownje [...]

Witaj – dar za Wašo góle

Nowe wudaśe informaciskeje brošurki „Witaj – dar za Wašo góle“ jo wujšło. Wóno se wobrośujo [...]

Nowe kólenowe knigły su wujšli

W kniglickach „Marijela a Milan pytatej supermonstera“ cotej góleśi takego pšawego tšašnego monstera angažěrowaś, kenž [...]

Nowy didaktiski material za wótkubłaŕki a wótkubłarje

W zarědniku „Našo město – naša wjas“ se wopisujo 9 jadnotliwych projektow za źiśi w [...]

Lutki 3-2021

Rěcny centrum WITAJ jo pśi góźbje swójogo dwaźasćalětnego wobstaśa 29. a 30. septembra z wuknikami [...]

Sorbischer Familientag 2021

Im Rahmen des Sorbischen Familientages Anfang Oktober ist das Sorbische Nationalensemble Bautzen in der Mosaik-Grundschule [...]

Cesćenje angažěrowanych młodostnych 2021

Kóńc septembra jo Rěcny centrum WITAJ cesćił šesć młodostnych, kótarež se wjelgin pilnuju [...]

Nowy słownick za WITAJ-wucbu

Rěcny centrum WITAJ jo wudał z Lutk – słownick za lětniki 1-4 nowu pśirucnicu za [...]

Wortschätze : Drogostki ze słowami : Słowne drohoćinki

Chóśebuske wótźělenje RCW jo se 21. awgusta 2021 wobźěliło na prědnem serbskem literarnem a muzikowem [...]

Dalšny zwucowański material z Płomjenja k dispoziciji

Pód rubrikom „Materialije za šule“ stoje něnto wokablowe kórtki z Płomjenja k dispoziciji. Zajmce mógu se [...]

Projekt „Onlinepśestajaŕ dolnoserbsko-nimski“

Nowy projekt Rěcnego centruma WITAJ „ODN – Onlinepśestajaŕ dolnoserbsko-nimski / Onlineübersetzer Deutsch-Niedersorbisch“ jo se 1.4.2021 [...]

Wuspěšny 15. Witaj-camp

Lětosny Witaj-camp jo se pśewjadł wót 18. až do 23. julija w Jarješku z 29 [...]

Z Witkom wen do pśirody – To graśe

Glědajśo, co za was mamy: „Z Witkom wen do pśirody  – To graśe“! Toś to [...]

Nowe wudaśe Lutkow wujšło

Lube źiśi, sćo wěźeli, až su hochoske źiśi zasej do wobnowjoneje źiśownje śěgnuli? Ně? Tam [...]

Pśechad wót źiśownje do zakładneje šule

W zwisku z pśeslěźenim pśechada wót źiśownje z Witaj-pórucenim do zakładneje šule z bilingualneju wucbu [...]

Napšašowanje wótkubłaŕkow

W ramiku dalejwuwiśa webboka „Dolnoserbske spiwy“ jo se napšašowanje wótkubłaŕkow nast. doněntejšne wužywanje togo pórucenja [...]

Majske wudaśe Płomjenja online

Dokulaž su zakładne šule zacynjone, dajo majske wudaśe w interneśe. To jo mjazy drugim w [...]

Pytamy twój serbski zwěrjecy comic!

Kónc zapósłanja je 26. junij 2021. Pśipiš mě, lětnik a adresu a pósćel jen [...]

Wuměłske wuběźowanje 2021

Lube źiśi, wzejśo barwu a papjeru a namólujśo Wašo nejlubše zwěrje! Pósćelśo nam Waše kreslanki [...]

Rozglědujśo se, źo wóni su!

Rěcny centrum WITAJ w Chóśebuzu pyta zasej młodostnych, kótarež se wjelgin pilnuju na pólu dolnoserbskeje [...]

Lutki 1-2021 pśileśiju kaž młode nalěśe w fryšnych barwach

W źiśecem tšojeńku jo Witko tenraz zawisny – a to na nowu pśijaśelku Julki. Naraz [...]

Pórucenje za wuknjecych a wuwucujucych

Rěcny centrum WITAJ jo zestajał pśeglěd aktualneje a južo dlej k dispoziciji stojeceje pedagogiskeje literatury [...]

Prědne wudaśe Serbskeje šule w našom jubilejnem lěśe

W prědnem wudaśu serbskego fachowego casopisa „Serbska šula“ 2021 cytaśo wobšyrnu rozpšawu wó źěłabnosći Rěcnego [...]

Nowy plakat k fibli LUTK 1

Pasujucy k dolnoserbskej fibli LUTK 1 jo Rěcny centrum WITAJ wudał plakat “Cołn zukow”. Wón [...]

Mój swět we wobrazach – tekstowy zešywk

Ku knigłam „Mój swět we wobrazach“ stoj wót něnta teke tekstowy zešywk k dispoziciji. We [...]

Februarske wudaśe Płomjenja online

Dokulaž jo wětšyna źiśi hyšći nanejmjenjej do srjejźi mjaseca doma a žedno Płomje njedostanjo, dajo [...]

Januarske wudaśe Płomjenja online

Wjele źiśi jo doma a žedno Płomje njedostanjo. Togodla dajo něnto januarske wudaśe w interneśe. [...]

Nowa nimsko-dolnoserbska pśirucka za wótkubłaŕki a wótkubłarje

Rěcny centrum WITAJ jo wudał nowowudaśe woblubowaneje pśirucki “Wumějom dwě rěcy” wót Gerata Nagory. Ako [...]

Prědna image-brošurka Rěcnego centruma WITAJ Chóśebuz

„Witaj“ groni za nas, až pśewóźujomy wšykne, kótarež serbski powědaju, a wšykne, kótarež wuknu serbšćinu [...]

Mój swět we wobrazach

Něnto jen mamy – ten dolnoserbski event! Pśedlaže nowe knigły pó měritkach moderneje pedagogiki a [...]

Zymske wudaśe Lutkow jo wujšło

Nowy Lutki-zešywk stoj cele w znamjenju ptaškoweje swajźby. Źiśi mógu se wjaseliś na wobrazowe tšojeńko [...]

Janšojski bog a dwa krotkej filma za źiśi

Na slědnej adwentnej njeźeli chójźi w Janšojcach Janšojski bog wót doma k domoju a źiśi [...]

Dolnoserbska digitalna wucbnica „Kšac pó kšacu“ w interneśe pśistupna

Rěcny centrum WITAJ jo w interneśe wózjawił prědnu dolnoserbsku digitalnu wucbnicu „Kšac pó kšacu dolnoserbski [...]

Cerwjenawka a druge bajki

Wótsłuchańske knigły „Cerwjenawka a druge bajki“ su nowy material w dolnoserbskej rěcy wudany wót Rěcnego [...]

Plakat za wucbu muziki

K wucbnicoma muziki Grajne plany 2 a 3 za bilingualnu wucbu muziki smy nagótowaś dali [...]

Basni za źiśi

Rěcny centrum w Chóśebuzu jo wudał basniske knigły za źiśi. Su to lubosne basni k [...]

Pó droze 2 – źěłowy zešywk

Pó droze 2 – źěłowy zešywk jo nowy wucbny material za wukniki 8. lětnika, kótarež [...]

Prědny pśeběg tśidnjowskego dokubłańskego kursa zakóńcony

Wót 15. do 17. septembra 2020 jo se w Rěcnem centrumje WITAJ Chóśebuz wótměł prědny [...]

Nowe wudaśe Lutki-zešywka pśedlažy

W aktualnem zešywku zgóniju źiśi, starjejše, wótkubłaŕki a wótkubłarje wjele wěźenja gódnego wó swětem Mjertynje. [...]

Tśidnjowske rěcno-didaktiske dalejkubłanje 2020

Pśewjeźomy lětosa 7. raz intensiwne rěcno-didaktiske dalejkubłanje za wótkubłaŕki a wótkubłarje źiśownjow a hortow ze [...]

Nowa wucbnica za serbšćinu ako cuza rěc

Za wukniki 8. lětnika jo wujšła wucbnica za serbšćinu ako cuzu rěc – Pó droze [...]

Rěcne zwucowanja z Płomjenja

Redaktor wuknikojskego casopisa Płomje staja wucecym a wuknikam źěłowe łopjena ze wšakich wudaśow digitalnje ako [...]

Lutki do lěśojskego casa

Julka, Alenka a Witko su gluku měli: Njeglědajucy na corona-krizu su směli do Afriki leśeś. [...]

Majske wudaśe Płomjenja online

Wjele źiśi jo hyšći doma a žedno Płomje njedostawa. Togodla dajo něnto aprylske a majske [...]

Aprylske wudaśe Płomjenja online

Wjele źiśi jo hyšći doma a žedno Płomje njedostawa. Togodla dajo něnto aprylske a majske [...]

Wuměłske wuběźowanje

Halo źiśi, sćo južo słyšali tšojeńko wó Findusu a kokot-spiwariku? To jo šwedske tšojeńko, kótarež [...]

Wulicowańce w serbskej rěcy

  „Wron Rufus w dowolu“   „Rufus jo zalubowany“

Comicowe wuběźowanje 2020

Halo, lube serbšćinaŕki a serbšćinarje, nichten wót was njemusy wóstudu měś: Wobźělśo [...]

Dolnoserbske spiwy

Witajśo! Lube wótkubłaŕki a wótkubłarje, lube starjejśe, źiśi rěcnego projekta WITAJ a zajmce, kótarež wuknjośo serbsku rěc! [...]

Statny sekretaŕ Tobias Dünow w Rěcnem centrumje WITAJ

Dnja 05.03.2020 jo woglědał nowy statny sekretaŕ za wědomnosć, slěźenje a kulturu kraja Bramborska Tobias [...]

Serbske familije su fašing swěśili

Pětk, 28. februara 2020, su swěśili serbske familije w Rěcnem centrumje WITAJ fašing. Jo to [...]

Stipendiumy za mjasecny kurs češćiny w Českej

Česke kněžarstwo pśewóstajijo zajmowanym Serbam (wót 18 lět) pśez pósrědnjenje Rěcnego centruma WITAJ w Budyšynje [...]

Pśedgódowny program w žylojskem horśe

Pětk, 13. decembra 2019, su źiśi žylojskego horta dožywili rozwjaselecu góźinku z muziku, spiwanim a [...]

Muzejowe dny 2019

Wót 3. až do 5. decembra smy w zgromadnem źěle ze Serbskim muzejom Chóśebuz pśewjadł [...]

Gódownicka za serbske familije

Pětk 13. decembra swěśe serbske familije z Chóśebuza a wokoliny swóju gódownicku w Rěcnem centrumje. [...]

Nowy źěłowy zešywk za serbšćinu ako cuza rěc

W kooperaciji ze Źěłanišćom za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC) smy wudali za wukniki 7. [...]

Cesćenje angažěrowanych młodostnych na pólu dolnoserbskeje rěcy

Wót lěta 2015 cesći Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz młodostnych z Dolneje Łužyce, kótarež se wjelgin angažěruju [...]

Šula w zelenem 2019

Lětosna Šula w zelenem, jaden z wažnjejšych projektow Rěcnego centruma WITAJ w Chóśebuzu, jo se [...]

Certifikacija 2019

Teke lětosa jo Rěcny centrum WITAJ z połnym wuspěchom pśewjadł certifikaciju dolnoserbskeje rěcy. Smy mógali [...]

LUTK 1 – tśeśi pisański zešywk wujšeł

Wažny, moderny wuceński a wuknjeński srědk za WITAJ-wucbu w 1. lětniku jo  rěd LUTK 1. [...]

Cerwjenawka a druge bajki

Rěcny centrum WITAJ jo wudał bajkowe knigły “Cerwjenawka a druge bajki”. Wóni su pśełožk górnoserbskich [...]

Muzika wokoło nas – wucbnica za bilingualnu wucbu muziki w 11. a 12. lětniku

Ku zachopjeńkoju nowego šulskego lěta jo Rěcny centrum wudał wucbnicu za bilingualne wuwucowanje muziki w [...]

Serbska rěc – dobra wěc 1

Su wujšli źěłowe knigły za serbšćinu ako druga rěc – „Serbska rěc – dobra wěc [...]

Pó droze 1 – wucbnica

Rěcny centrum WITAJ w kooperaciji ze Źěłanišćom za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC) jo wudał [...]

Rědny dar k zastupoju do šule

Dypkownje na zachopjeńku nowego šulskego lěta dajo teke serbske wopismowe mapy. Wóni wopśimjeju 10 [...]

Źiwadłowej dnja

23. a 24. maja 2019 stej se wótměłej w Budyšynje źiwadłowej dnja za wukniki zakładnych [...]

Rozgrono wó dwójorěcnem kubłanju

Kak wobchadam z faktom, až powědam mjeńšynowu rěc w Nimskej/w multilingualnem wobswěśe? Kaku rěcnu strategiju [...]

3. cytańske wuběźowanje – finale 2019

Lube źiśi, lube starjejše, lube hortnaŕki, lube gósći! Pśepšosyjomy Was wutšobnje na finale Cytańskego wuběźowanja! [...]

Źeń serbskich pedagogowkow a pedagogow

Cesćone pedagogowki a pedagogi, pśepšosyjomy Was wutšobnje na ʺŹeń serbskich pedagogowkow a pedagogowʺ stwórtk, 13. [...]

Pytamy zasej aktiwnych dolnoserbskich młodostnych

Rozglědujśo se, źo wóni su! Pytamy zasej młodostnych, kótarež se wjelgin pilnuju na pólu dolnoserbskeje [...]

BTU-rallye 2019

Pětk, 29. měrca 2019, jo se wótměł projekt BTU-rallye za wukniki 6. lětnika zakładnych šulow [...]

Naš zeger 2

Plakat „Naš zeger 2“ jo wucbny srědk, kótaryž pomaga wobkněžyś wašnje pódawanja casa. Plakat wopśimujo [...]

Dny serbskego źiśecego źiwadła

Dny serbskego źiśecego źiwadła se wótměju lětosa južo k 23. razoju a to 23. [...]

Rěcny certifikat Dolnoserbšćina – pśespytowańske terminy

Łužyca jo wěcejrěcna. K tomu słuša teke dolnoserbšćina. Z rěcnym certifikatom dolnoserbšćiny dokumentujośo Waše rěcne [...]

Stipendiumy za mjasecny kurs češćiny w Českej

Česke kněžarstwo pśewóstajijo zajmowanym Serbam (wót 18 lět) pśez pósrědnjenje Rěcnego centruma WITAJ w Budyšynje [...]

Serbski digitalny srědk „Krok po kroku“ se rozšyrijo a optiměrujo

Z studentami a docentami Instituta za sorabistiku na uniwersiśe w Lipsku su naše sobuźěłaśerje stwórtk, [...]

Z Witkom wen do pśirody

Lube  źiśi, glědajśo raz, co Witko za Was ma! Witko, maskotka Rěcnego centruma WITAJ, ma [...]

Comicowe wuběźowanje

Glědajśo, how su dobyśarje comicowego wuběźowanja 2018: w kategoriji 1. - 4. lětnika 1. městno [...]

Wósebne pócesćenje

13. septembra jo Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz pilne wukniki a studenty ze wšakorakich źělow Dolneje [...]

Šula z zelenem

Wót 3. až do 7. septembra 2018 jo se we 2 pśeběgoma wótměła Šula w [...]

Lutk 1

K šulskemu lětoju 2018/19 pśedlažy nowy wucbny material za 1. lětnik WITAJ. K tomu titloju [...]

Mamy nowy dolnoserbski šulski timer

Za serbšćinarjow a WITAJ-wuknice/wuknikow ma Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz nowy dolnoserbski šulski timer. Pśez šulske [...]

Dwa dalšnej zešywka ze šybalikom Rufusom w dolnoserbskej rěcy

Rufus pjaco wronowe placki Leon ma narodniny a wšykne maju dar za njogo – jano [...]

Licbowe woknyška

„Licbowe woknyška” jo wucbny material pomocny pśi zachopnej wucbje matematiki. Wón wopśimujo kórty, kótarež maju [...]

Pó serbsku! – Gramatika za wuknjecych

Smy wudali w nadawku Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje (ABC) zwucowański zešywk „Pó serbsku! – [...]

Zmakanje serbskich familijow

5. zmakanje serbskich familijow smy 06.05.2018 pśewjadli w Chóśebuskem zwěrjeńcu. Wobźěliło jo se wósym familijow [...]

Cytańske wuběźowanje 2018 – finale

Drugi raz w Dolnej Łužycy jo se pśewjadł cytańske wuběźowanje hortowych źiśi, ako wuknu serbsku [...]

Stipendiumy za mjasecny kurs češćiny w Českej

Česke kněžarstwo pśewóstajijo zajmowanym Serbam pśez pósrědnjenje Rěcnego centruma WITAJ w Budyšynje lětosa zasej [...]

Muzeumowe dny

Wót 5. do 7. decembra se zasej wótměwa gódowny projekt Rěcnego centruma WITAJ w Serbskem [...]

Pó serbsku! Gramatika za wuknjecych

Za wukniki a zajmce dolnoserbskeje rěcy z tu- a wukraja su wujšli nowe knigły „Pó [...]

Dolnoserbske zwucowanja z pomocu webboka

Ze styrimi wuknikami Dolnoserbskego internata jo Marko Měškank z Rěcnego centruma WITAJ 28. nowembra 2017 [...]

Serbski familijowy źeń

Serbski familijowy źeń 27. septembera 2017 jo se wótměł Serbski familijowy źeń Rěcnego centruma WITAJ [...]

Debata Rěcnego centruma WITAJ „JO!ZATEBJE“

27. oktobra 2017 jo se wótměła druga debata Rěcnego centruma WITAJ Chóśebuz „JO!ZATEBJE“ za toś [...]

Dalejkubłanja za hortnarki a źiśownice

26. oktobra 2017 jo se zakóńcyło slědne ze styrich dalejkubłanjow za hortnarki a źiśownice, kenž [...]

Leksikon „Serbske pśedmjenja“

Leksikon „Serbske předmjena – Serbske pśedmjenja – Sorbische/wendische Vornamen“ wopśimujo něźi 1.200 pśedmjenjow, kótarež su [...]

Šula w zelenem 2017

Lětosa jo se wót 18. do 22. septembra Šula w zelenem wótměła. To jo móžnosć [...]

Nowe Lutki wujšli

Pó dlejšej pśestawce mógu se źiśi, starjejše a wótkubłarki zasej na nowe wudaśe Lutki-zešywka [...]

Łuka

Nowy wucbny material za bilingualnu wucbu jo źěłarnicka Łuka. Wóna wopśimujo wšake nadawki, zwězane z [...]

Naš zeger

Plakat "Naš zeger" jo wucbny srědk, kótaryž pomaga wobkněžyś wašnje pódawanja casa, stajanja wótpowědnych pšašanjow [...]

Narska liška 4 – 6

Wucbny material Narska liška 4-6. Zarědnik za ceptarja a Narska liška 4-6. Wobrazowe kórtki za [...]

Dalšnej zešywka z wronom Rufusom wujšłej

Něnto stej dalšnej zešywka z woblubowanym wronom Rufusom w dolnoserbskej rěcy wujšłej: „Rufus w dowolu“ [...]

Cytańske wuběźowanje – finale 2017

Lube źiśi, lube starjejše, lube hortnarki, lube gósći! Pśepšosyjomy Was wutšobnje na finale cytańskego wuběźowanja! [...]

Katalog kwalitatiwnych kriterijow k spěchowanju a pósrědnjenju serbšćiny w źiśecych dnjownych pśebywanišćach w Bramborskej

W zagronitosći Jadwigi Kaulfürstoweje su byli wuźěłane standardy kwality za pósrědnjenje a spěchowanje serbskeje rěcy [...]

Chto som ja?

Toś te nowe pśedšulske materialije zaběraju se ze za źiśece starstwo napśiměrjonymi rimami Mjertyna Špěrki k [...]

Pismiki z měška!

Pismiki z měška! jo graśe, z kótarymž móžotej dwa grajarja, abo mógu tśo abo styrjo [...]

Rěcny certifikat

Toś ten webbok póbitujo testowe pśespytowanje za RĚČNY CERTIFIKAT HORNJOSERBŠĆINY a RĚCNY CERTIFIKAT DOLNOSERBŠĆINY pó Zgromadnem europskem [...]

Dalšne zešywki wó wronje Rufusu su wujšli

Slědujucej dalšnej zešywka w dolnoserbskej rěcy z woblubowanym wronom Rufusom stej něnto wujšłej: „Rufus a [...]