Rěcny centrum WITAJ jo wudał bajkowe knigły “Cerwjenawka a druge bajki”. Wóni su pśełožk górnoserbskich knigłow “Čerwjenawka a druhe bajki” z lěta 2005. Za dolnoserbsku wersiju jo dr. Fabian Kaulfürst górnoserbske teksty kradosćiwje pśestajił a cele nowe spiwy za kuždycku bajku spisał. Ako górnoserbski pśikład su se knigły wjelgin rědnje a modernje wót Gudrun Lenz ilustrěrowali.

Źaseś z nimšćiny pśestajonych a wobźěłanych bajkow bratšowu Grimm wótpowědujo rěcnym znajobnosćam źiśi wót 5 lět. Knigły su wósebnje ako dodatny material za wuknikow, kótarež serbsku rěc wuknu, zestajane a góźe se za cytańske zwucowanja a wuwijanje powědanja.

Bajkowe knigły płaśe 14,90 €, a se pśedawaju w Smolerjojc knigłarni w Budyšynje a w LODCE w Chóśebuzu.