Nowy plakat „Naš zeger“ (3. źěl) mógu se šule něnto w Ludowem nakładnistwje Domowina skazaś. Na njom su wótmólowane zegery, kenž pokazuju jadnu góźinu w 5-minutowem takśe. K tomu jo stawnje pśipisane, kak góźi se cas wótpowědnje pšawje serbski twóriś a groniś. Na pšawem boce plakata jo cas jadneje góźiny stawnje pó minutach pó rěźe pódany. Ako pśikład jo jadna warianta k sobu cytanju pó słowje pśipisana. Nowy plakat jo w formaśe A1 a slědujo prědnemu a drugemu plakatoju Naš zeger. Jo to rownocasnje slědny plakat toś teje serije.
Plakat dostanjośo za 5,00 € w Smolerojc knigłaŕni w Budyšynje, w LODCE w Chóśebuzu a na internetowem boce Ludowego nakładnistwa Domowina pód skazańskim cysłom 0/200/23-1W.