Ako druga mjeńšynowa rěc w Nimskej se integrěrujo něnto teke dolnoserbšćina do pśełožowaŕskego programa Microsoft Translator. Tam mógu se dolnoserbske teksty do wěcej ako sto drugich rěcow awtomatiski pśełožowaś. Jadnotliwe sady se pśełožuju direktnje w Bing Translator a w Microsoft Translator App, rowno tak ako wuzwólone tekstowe źěle a cełe dokumenty w drugich programach kaž Microsoft 365.

Microsoft wobstawnje spěchujo zachowanje małych a wobgrozonych rěcow a kooperěrujo za to wusko z partnarjami rěcnych zgromadnosćow. Južo w lěśe 2014 jo Rěcny centrum WITAJ/Domowina z.t. wót sobuźěłaśerjow Microsoft póstark dostał, dwójorěcny korpus z paralelnymi sadami w serbšćinje a nimšćinje naźěłaś, dokulaž su take paralelne daty zakład wjele digitalnych programow.

Rěcny centrum WITAJ jo to pógnuśe pśiwzeł a jo w lěśe 2021 nejpjerwjej swójski pśełožowaŕski program pód sotra.app wózjawił. Pśez płodne zgromadne źěło z Microsoft jo se mógała górnoserbšćina južo lěto pózdźej, na dnju mamineje rěcy 21. februara, do Microsoft Translatora pśewześ a pó dalšnem lěśe, w nalěśu 2023, teke dolnoserbšćina.

Wósebnu gódnotu toś togo wuwiśa zwuraznjaju někotare głose ze serbskeje rěcneje zgromadnosći:

„Integracija dolno- a górnoserbšćiny do Microsoft-programow jo drogotny pśinosk k zachowanju našeje kulturneje identity. Wóna pódpěrujo nawuknjenje serbskeje rěcy a póbitujo wjele móžnosćow, ju hyšći cesćej a eficientnjej we wšednem dnju, pśi źěle, w lichem casu a samo mjazynarodnje wužywaś.“ Dawid Statnik, pśedsedaŕ Domowiny

„Wósebnje wužytne jo, až jo se něnto pśestajenje wjelgickan kompleksnych tekstow, wósebnje z dolnoserbšćiny do nimšćiny a znak, z jadnym kliknjenim zmóžniło. To jo žarjenje proce a casa. Pśez funkciju pśestajanja do wšakich drugich rěcow pówušyjo se prestiž dolnoserbskeje rěcy a snaź buźi se motiwacija za jeje nawuknjenje.“ Aleksander Draguła, rěcny pedagog w Rěcnem centrumje WITAJ

„Gaž mógu Word-dokument abo PowerPoint-prezentaciju direktnje pśełožyś, źo to spěšnje kaž błysk, a samo formatěrowanje wóstanjo zdźaržane, což hyšći raz wjele casa žari. Jasny wudobytk produktiwity!“ dr. Beata Brězanowa, wjednica Rěcnego centruma WITAJ

„W studiumje jo pśełožowańska funkcija wjelika pomoc pśi domacnych źěłach abo referatach, pśeto móžoš se informacije malsnje pśestajiś daś a se něnto intensiwnjej z wopśimjeśami rozestajaś. Teke w pśigótowanju na wucbu jo pśez Microsoft Translator móžno se z wětšego poola pśedłogow pósłužowaś.“ Mila Kochojc, studentka wuceńskego amta za dolnoserbšćinu, Lipšćańska uniwersita

Wjeliki źěk słuša tejerownosći cełemu „sotra“-teamoju, kenž jo zmóžnił płodne zgromadne źěło ze sobuźěłaśerjami Microsoft.