Lube źiśi, sćo wěźeli, až su hochoske źiśi zasej do wobnowjoneje źiśownje śěgnuli? Ně? Tam jo wopšawdu wšykno cele rědne a nowe. Glědajśo raz, kak Witko jo jim pśi pśeśěgnjenju pomagał. A Julka se wjelgin wjaseli, až jo skóńcnje lěśe. To móžo wóna se zasej kupat jěś. Ale co dej se za to woblac? Pomagajśo ga Julce pśi wubraśu drastwy!

Helena Rjedźina informěrujo starjejšych wó rěcnem spěchowanju źiśi a Janina Mikławškowa rozkłaźo, kak se BOOKii-pisak wužywa a kótare serbske knigły za njen pśedlaže.

We wudaśu za wótkubłaŕki a wótkubłarje źo wó didaktiski material „badakojta mapa“. Ako pśikład słužy kopěrowańska pśedłoga k temje “zachopne zuki” z wótpowědnymi kreslankami Lucije Škódźineje. Z pomocu drastwowych kórtkow „Woblac Julku“ a nowymi kórtkami móžo se wobšyrne memo-graśe ze źělami śěła zgótowaś.