Lutki – Serbske tśojeńka a spiwy za małe wótekšywarje

Za starjejše źiśi w serbskorěcnych kupkach w źiśownjach za źiśi a wótkubłarki

Lutki wuchada styri raze wob lěto a měri se na wšykne wobźělone WITAJ-kupki. Mimo źiśi a pedagogow mógu „Lutki“ teke starjejšym słužiś. Z „Lutki“ dostawaśo wjele pórucenjow wó tom kak móžo se rěc pśez graśa pósrědniś – ze serbskimi spiwami, idejami k baslenju a pórucenjami za eksperimenty. Zgónijośo teke wěcej wó serbskej kulturje. Za źiśi dajo pódłogi za wumólowanje a tšojenja w serbskej rěcy.

Trjebaśo dalšne didaktiske materialije a materialije, kenž spěchuju rěc? Wobrośćo se rad na našych WITAJ-sobuźěłaśerjow a sobuźěłaśerkow.

Lěpšyna za Was:

  • Za źiśownje ze serbskorěcnym pórucenim dermo
  • Lutki ako PDF z mailku dermo dostawaś
  • Za 4,00 € wob lěto 4 zešywki direktnje domoj z postom dostawaś

Skazański formular

mě (dej se wupołniś)

e-mail (dej se wupołniś)

pśedmjat powěsći

powěsć

Ja som wobjadny/a z wuzjawjenim wó šćitu datow.
Zběrane daty se jadnučki za internu pótrjebu wužywaju (za how pódany zaměr). W žednom paźe njepśepódajomy zběrane daty na tśeśich.

Lutki za źiśi, starjejšych, wótkubłarki a wótkubłarje

2023

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008