Z studentami a docentami Instituta za sorabistiku na uniwersiśe w Lipsku su naše sobuźěłaśerje stwórtk, 17.01.2019, testowali  prědnu digitalnu wucbnicu z interaktiwnymi zwucowanjami k górnoserbskej ortografiji a gramatice.

Digitalne zwucowańske knigły su se 13. měrca 2018 za zjawnosć wózjawili. Kóńc decembra 2018 jo Rěcny centrum WITAJ tśilětnu projektowu fazu z 11 lekcijami wótzamknuł. W januaru 2019 se zachopijo dwělětny spěchowański projekt za lekcije k pšawopisoju a gramatice dolnoserbskeje rěcy w Chóśebuzu. Interaktiwny bok dej pla wuknikow lušt wubuźiś, se z rěcnymi pšawidłami zaběraś.

Intensiwne testowanje górnoserbskeje wersije w Lipsku słužy rownocasnje wuwiśeju specifiskich zwucowańskich lekcijow w dolnoserbšćinje pód titelom Kšac pó kšacu. Priwatny docent dr. Timo Meškank pśewzejo awtorstwo za dolnoserbske zwucowanja a didaktiske póraźowanje  w projekśe. Zgromadnje z projektowym koordinatorom w Chóśebuzu wuwijo w pśiducych mjasecach drobny koncept dolnoserbskich lekcijow a wótgłosujo jen z wucecymi.

Prědnemu testowańskemu zarědowanjeju w Lipsku slědujo 9. apryla 2019 dalšne, dokulaž licba a kompleksnosć nadawkow se to pomina. Wobźělone studenty mógu se z tym ze specifiskeju didaktiku digitalnego wuwucowańskego materiala zaběraś a jogo pózdźejše wužywanje we wucbje anticipěrowaś.