W zarědniku „Našo město – naša wjas“ se wopisujo 9 jadnotliwych projektow za źiśi w źiśowni k toś tej temje. Za kuždy projekt su wuknjeńske zaměry, akcije, refleksije, pokazki k pśiswójenju serbskeje rěcy a relewantny słowoskład pódane. Mimo togo wopśimjejo zarědnik wobšyrny wobrazowy material, źěłowe łopjena, gronka a graśa. Smy material wuproběrowali na dalejkubłanju za wótkubłaŕki a wótkubłarje, kótarež smy pśewjadli 6. a 20. nowembra 2021. Pśi tej góźbje jo se z boka pedagogowkow pozitiwnje wuzwignuło, až mógu zarědnik bźez wjelikego pśigótowanja ned za praksu w źiśowni wužywaś.