Rěcny centrum WITAJ jo pśi góźbje swójogo dwaźasćalětnego wobstaśa 29. a 30. septembra z wuknikami Górneje a Dolneje Łužyce w Krabatowem młynje w Carnem Chołmcu swój jubilej wóswěśił. Pótakem su se teke Lutki z powěsćoweju figuru Krabata, Krabatowym młynom a serbskim žywjenim w Carnem Chołmcu zaběrali.

Witko a Julka stej se ze źiśownju na wulět do Krabatowego młyna wupórali. Se wě, až dajotej se dobre mlince słoźeś a se młyn cele dokradnje wobglědujotej. Ale ako połožyjotej ruce na guslowaŕske knigły, wobdawa jeju gusta kurjawa … Co pótom dožywijotej, zgónijośo w nowem tšojeńku k wumólowanjeju a zasejwulicowanjeju z pjera Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje.

Wótkubłaŕki a wótkubłarje dostanu někotare zajmne informacije wó młynikojstwje, klapotajucych młynach a (carnych) młynikarjach. Mimo togo namakaju didaktiske naraźenja, kak móžo se w zešywku pódany spiw „Wětšnik“ (dolnoserbski tekst: Gunda Heyderowa) ze źiśimi rytmiski a rejowaŕski wužywaś, ako teke pógibowańske graśe „Wšykne měchy do młyna“.