Rěcny centrum WITAJ jo wudał nowowudaśe woblubowaneje pśirucki “Wumějom dwě rěcy” wót Gerata Nagory. Ako južo znata publikacija z lěta 2001 wopśimjeju knigły wobšyrny na wužywanje we WITAJ-źiśownjach a hortach wusměrjony dwójorěcny słowoskład w temach “Cłowjek a cas”, “Naš dom”, “Grajkamy nutśi a wence” a “W pśiroźe”. Za wjele słowow dajo teke dwójorěcne pśikładowe sady, kótarež mógu wótkubłaŕki a wótkubłarje wšednje praktiski nałožowaś. Ingrid Hustetowa jo wokabular a pśikładowe sady pśeglědała, modernizěrowała a rozšyriła. K tomu wopśimjejo pśirucka wobšyrne wopisanje dolnoserbskego wugronjenja wót Fabiana Kaulfürsta, lisćinu tak pomjenjonych “małych słowkow”, ceły pódkapitel ku konjugaciji a wužywanjeju modalnych werbow a dalšny wótrězk wó licbach a pódaśach młogosćow. Knigły su koncipěrowane, aby pomógli wótkubłaŕkam a wótkubłarjam w jich wšednem źěle, mógu pak teke dalšnym wuknjecym dolnoserbskeje rěcy wužytne byś. Pśedawaju se za 12,90 € w Smolerojc knigłaŕni w Budyšynje, w LODCE w Chóśebuzu a na intenetowem boce Ludowego nakładnistwa Domowina.