Julka, Alenka a Witko su gluku měli: Njeglědajucy na corona-krizu su směli do Afriki leśeś. Kśě w džungelu k swójomu pśijaśeloju, nałpicce Nimbo, woglědaś. Lěc jogo w gustem pralěsu nadejdu? Na kuždy pad pak nałpicka do wašogo doma zaśěgnjo, gaž se ju ako pójaca wubaslijośo. Ze spiwom „Jumbo, Nimbo a Kroko swěśe w pralěsu“ z pjera Jandytarja Hajnka pśiźo take pšawe džungelowe zacuśe do źiśeceje śpy!

Na starjejšych caka dalšny źěl serije wó (dwójo-)rěcnem wuwiśu góleśa – tenraz wopisujo awtorka Helena Rjedźina mólenja pśi pśiswójenju rěcy w źiśecem starstwje.

Kak móžo ze džungelowego spiwa ned cełe spiwograśe za do źiśownje chójźece źiśi nastaś, pśeraźijo Jandytar Hajnk na bokach za wótkubłaŕki a wótkubłarje. Rěc z pógibom zwězowaś jo zakładna ideja basni „Nałpicki w džunglu“ ako teke graśowu „Pógiby zwěrjetow“ a „Domoj kśě“.

A něnto wjele wjasela pśi cytanju!