W kooperaciji ze Źěłanišćom za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC) smy wudali za wukniki 7. lětnika źěłowy zešywk Pó droze 1. Wón słuša ku wucbnicy Pó droze 1 a jo źěl noweje serije wucbnicow a źěłowych zešywkow, myslonych za wuknjecych serbšćiny ako cuza rěc. Dietlind Lüdtkowa, Kathrin Kerštowa a Torsten Mak su awtory zešywka.

Zešywk płaśi 8,90 € a se pśedawa w Smolerjojc knigłarni w Budyšynje a w LODCE w Chóśebuzu.