Wót lěta 2015 cesći Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz młodostnych z Dolneje Łužyce, kótarež se wjelgin angažěruju na pólu dolnoserbskeje rěcy. Togodla jo se 6 młodostnych kazało dnja 23.09.2019 do gósćeńca „Spreewehrmühle“. Nježli až se cesćenje jo tam wótměwało, su cołnowali na chóśebuskej Sprjewi, źož su ned zachopili ze serbskim spiwanim.

W gósćeńcu jo Rěcny centrum WITAJ kuždego młodostnego pśedstajił: to su byli Šarlota Kušcyc z Dešna, Schultchenojc Tiffany a Jonas z Bramy, Anka Zachariasojc a Sophie Meßerojc z Chóśebuza a Lee-Ann Schellschmidtojc ze Žylowa. Wóni su na pśikład aktiwnje we wejsańskej młoźinje, źož serbske nałogi woplěwaju; studěruju sorabistiku;

absolwěruju praktikum w serbskich institucijach, pśigótuju pedagogiske programy za serbske źiśi abo pomagaju pśi wugótowanju projektow RCW. To stej teke ned Schultchenojc Tiffany a Jonas z akordeonom cyniłej, kótarejž stej muzikaliske wobrubjenje zarědowanja pśewzełej. – Ako dar su dostali cejdejki z muziku a filmami, knigły, graśa a wopismo.

Ako gósći su teke serbske institucije pśepšosone byli, ako Źěłanišćo za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz, Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu, Załožba za serbski lud a Domowina, rbb-serbski rozgłos a Nowy Casnik.