Rěcny centrum WITAJ jo zestajał pśeglěd aktualneje a južo dlej k dispoziciji stojeceje pedagogiskeje literatury a wucbnych srědkow a pśedpołožujo z tym wšyknym zajmcam orientacisku pśirucku, kótaraž se kužde lěto aktualizěrujo. Na zwucony part pśedstajaju se wucbnice, źěłowe zešywki a pśirucki. Krotke pokazki na wósebnosći jadnotliwych titlow abo wucbnicowych rědow pomagaju zajmcoju se orientěrowaś. Zapśěgnuł jo se teke dodatny a wucbu wudopołnjujucy material, kótaryž góźi se na nejwšakorakšy part za pśiswójenje serbskeje rěcy wužywaś a kótaryž pósrědnja na zajmny part wědu wó Serbach, jich stawiznach a kulturje. To su na pśikład zukowe nosarje, wideo, maśiznowe zběrki a mapy, źěłowe a kopěrowańske łopjena abo graśa nejwšakorakšego raza, teke moderne computerowe.

Pśedstajany a dopórucony material móžośo z pomocu pódanych adresow skazaś a kupiś.