Ten južo 18. Witaj-camp jo se wótměł wót 16. do 21. julija 2023 na zwuconem městnje – w nakrajnem šulskem domje w Jarješku. Tenraz 31 wobźělnikow a wobźělnicow z tśimi wótkubłarjami jo měło swójo wjasele pśi wjeleserakich zaběrach a zarědowanjach.

Źiśi a młodostne (we starstwje wót 8 do 14 lět) su zasej měli góźbu, w prozninach, gdy ga žedna šulska wucba serbskeje rěcy njej, serbsku rěc nałožowaś. To groni, ju we wšednem dnju słyšaś, wšake rěcne nadawki wudopołniś (na pś. digitalnu pytańcu pó pokazkach we zwěrjeńcu) a wopytaś, sam něco na serbski groniś, se wopšašaś a wótegroniś.

Se wě, lěśojski špos njejo felował – kupanje w baseńku, kopańcowy turněr (w lěgwje jo było 22 gólcow), wulět do Einsiedel, źož su mógali wšake jamy, źěry a fantastiske twarjenja wuzgóniś – to wšo jo napórało wótnapinanje a wódychanje. Naš, ako se zda derje raźony, Witaj-camp jo se pětk, 21. julija, skóńcył z pójedankom a małym programom za starjejšych.