W aktualnem wudaśu Serbskeje šule zgónijośo mjazy drugim,

  • kak dejali se młodostne pśi namakanju swójskeje identity pśewóźowaś, pśi comž se zepěra awtorka artikla dr. Beata Brězanowa na wědomnostne dopóznaśa tak ako na nazgónjenja młodych luźi,
  • zajmnostki ze stawiznow casopisa “Serbska šula”, wó kótarychž jo Pawoł Rota južo w lěśe 2008 w serbskem pedagogiskem casopisu wobšyrnje rozpšawił,
  • až stej Lubina Hajduk-Veljkovićowa a Karin Schöne naźěłałej źěłowe łopjena za serbsku wucbu ze zwucowanjami, kótarež daju se teke na handyju rozwězaś,
  • kak jo nowa redaktorka dolnoserbskego źiśecego casopisa Płomje pśed lětom ze swójim źěłom zachopiła, kak wóna co casopis profilěrowaś a kótare žycenja ma na wuknice a wukniki ako teke na ceptaŕki a ceptarje,
  • až jo se kóńc měrca 75 wuknicow a wuknikow Górneje a Dolneje Łužyce wobźěliło na Olympiaźe serbšćiny we Wodowych Hendrichecach, kótare nadawki su zmejstrowaś dejali a kak su se studenty starali wó luštne wjacorne rozwjaselenje,
  • kake měnjenje ma młoda maś wó Bookii-knigłach a kaki wuznam wóni maju za wuknjecych serbšćiny.