Rěcny centrum WITAJ jo wudał dwa nowej zwucowańskej zešywka, kótarejž dejtej pomagaś pśi źěle ze słownickom “Lutk – Słownick za lětniki 1-4”.

Prědny (zeleny) zešywk z titlom “Lutk – Źěłowy zešywk k słownickoju za lětnika 1-2” koresponděrujo z teke zelenym źělom w słownicku (b. 5-58) za 1. a 2. rědownju we WITAJ-wucbje. We njom mógu se źiśi wopóznaś z alfabetom, wóni zwucuju słowa pó prědnem, drugem a tśeśem pismiku alfabetiski rědowaś a pytaju za wšakimi słowami w słownicku.

Drugemu (módremu) zešywkoju se groni “Lutk – Źěłowy zešywk k słownickoju za lětnika 3-4” a słuša k módremu źěloju w słownicku (b. 59-139) za WITAJ-lětnika 3 a 4. Ze zešywkom mógu wuknice a wukniki dalej zwucowaś alfabetiske rědowanje a pytanje za wšakimi słowami w słownicku. Pśi tom se wopóznaju z typiskimi serbskimi problemami ako zarědowanje słowow z o abo ó, słowa z pódobnym zachopnym zukom (na pśikład š abo ś) a słowa ze samskeju pśedzłožku. W zešywku mógu se źiśi teke zaběraś ze wšakimi specielnymi temami w słownicku, na pśikład: rěki, tšugi, metale a planety, kraje swěta, łužyske jsy a města, licbowe słowa.

Wobej zešywka se pśedawatej kuždy za 4,90 € w Smolerojc knigłaŕni w Budyšynje, w LODCE w Chóśebuzu a na internetowem boce Ludowego nakładnistwa Domowina. Tam dostanjośo teke pasujucy słownick.