Dnja 2. maja jo woglědała Manuela Pohlowa z bramborskego ministaŕstwa za kubłanje, młoźinu a sport do Rěcnego centruma WITAJ Chóśebuz. Kněni Pohlowa jo nowa referentka za nastupnosći Serbow w zagronitem referaśe 37. Měto Nowak, referent Krajnego zagronitego za nastupnosći Serbow w ministaŕstwje za wědomnosć, wuměłstwo a kulturu kraja Bramborska, jo ju pśewóźował. Wjednica Rěcnego centruma WITAJ dr. Beata Brězanowa, wjednik chóśebuskego wótźělenja Bernd Melcher a wědomnostna sobuźěłaśeŕka dr. Madlena Norbergowa su dali krotki doglěd do dweju źěłoweju śěžyšćowu Rěcnego centruma WITAJ Chóśebuz – nastawajucego pśełožowaŕskego programa ODN a certifikatnego pśespytowanja pó GER. Dalšna tema su byli wuslědki ewaluacije serbskeje wucby w primarnem schójźeńku kraja Bramborska a pórucenja Rěcnego centruma WITAJ Chóśebuz za pódpěru serbskeje wucby. Wobej boka se wjaselitej na pśiduce zgromadne źěło.