Dypkownje za nowe šulske lěto 2023/24 jo wujšło z “Lutk 2 – Źěłowe knigły, 1. źěl” pókšacowanje južo etablěrowaneje fible Lutk 1, ako se měri na 2. drugi lětnik we Witaj-wucbje.

Ako źěłowe knigły zjadnośujo nowy titel kakosći cytanki, rěcneje wucbnice a źěłowego zešywka. Togodla wujźo w dwěma źěloma, aby wjelikej tšoše tekstow a zwucowanjow městno dał. Pśedlažecy prědny źěl wopśimjejo prědne tśi lekcije z głownymi temami: alfabetiske rědowanje a źěło ze słownickom, konjugaciju werbow w a-konjugaciji a słowne družyny a kongruenca.

Wukniki a wuknice skšuśuju swóje cytańske zamóžnosći pśez lekturu wšakich zajmnych tekstow ze znatymi figurami z Lutk-fible wokoło lutka Mina a treněruju słowoskład, pšawopis a gramatiku w wjeleserakich zwucowanjach. Zwězujucy element wšyknych lekcijow jo Krabatowe tšojenje, kótarež źiśi kšac pó kšacu dalej wuzgónjuju.

K tomu wopśimjejo wucbnica za kuždu lekciju portfolijo za pósuźenje swójskego wuknjeńskego póstupa, pomocne boki za wužywanje rěcy a basleńske boki na kóńcu knigłow, ako teke zaspomnjeńske boki we wobalce knigłow.

Awtorka Lutk 2 jo zasej była Hanka Ješcyna w nadawku Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC) a naglědniwe ilustracije póchadaju dalšny raz wót Kathariny Bußhoff.

Knigły su na pśedań za 16,90 € w Smolerojc knigłaŕni w Budyšynje, w LODCE w Chóśebuzu a na internetowem boce Ludowego nakładnistwa Domowina pód skazańskim cysłom 2/117/23-1W.