To jo mjazy drugim w numerje 10-2023:

  • Digitalne pórucenja Płomjenja
  • Ze žywjenja Mjertyna Gryza
  • Stani, wóslik a muchoradło (2. źěl)

→ TEKE ZA WÓTSŁUCHANJE! (glědaj: QR-code!)

  • comic „Lěśe w oktoberje”
  • memory: zwěrjeta w zwěrjeńcu (3. źěl)
  • Windsor – město w Engelskej
  • Witaj-camp 2023
  • Wuslědki Płomje-wuběźowanja „Serbski šik”
  • zwucowanja, recept, žorty a wěcej