W zagronitosći Jadwigi Kaulfürstoweje su byli wuźěłane standardy kwality za pósrědnjenje a spěchowanje serbskeje rěcy a kultury we wótwardowarnjach źiśi w Sakskej. Toś te buchu wót Gundy Heyderoweje za Bramborsku adaptěrowane. Zajmowane nosarje, wjedniki a wótkubłarje mógu je dostaś we Rěcnem centrumje WITAJ.

Skazański formular

mě (dej se wupołniś)

e-mail (dej se wupołniś)

pśedmjat powěsći

powěsć

Ja som wobjadny/a z wuzjawjenim wó šćitu datow.
Zběrane daty se jadnučki za internu pótrjebu wužywaju (za how pódany zaměr). W žednom paźe njepśepódajomy zběrane daty na tśeśich.