Pětk, 29. měrca 2019, jo se wótměł projekt BTU-rallye za wukniki 6. lětnika zakładnych šulow z Dolneje Łužyce. Toś ten projekt jo organizěrował Rěcny centrum WITAJ w sobuźěle z Bramborskeju Techniskeju uniwersitu. Lětosa jo se ze swójimi ceptarjami wobźěliło 60 wuknicow a wuknikow ze zakładnych šulow z Brjazyny, Bórkow, Tšupca, Janšojc, Žylowa a teke z Dolnoserbskego gymnaziuma. Wukniki w kupkach pśejšli styri stacije –dwě serbskej staciji a dwě fachowej staciji, kótarejž su pśigótowali sobuźěłaśerje BTU. W prědnej serbskej staciji, kenž jo pśewjadła serbska studentka Anka Zachariasojc, jo se wótměło małe wuběźowanje w serbskej rěcy. Ta druga serbska stacija jo se zachopiła z rěcneju animaciju, to znani ze wšakorakimi pšašanjami a wótegronami, a to ze wšednego žywjenja. Pón stej slědowałej rěcnej nadawka – twórjenje sadow a kśicawka. Na kóńcu su byli pógibowańske graśa a napódobnjowanje zwěrjetow a ptaškow. W tyma fachowyma stacijoma su wukniki mógali wšake informacije wó twórjenju móstow a robotow zgóniś a teke wopytaś swóje zamóžnosći w nadawkach. Wukniki su byli wjelgin zajmowane, to ga njejo wšedne dožywjenje, swóje zamožnosći na jadnej uniwersiśe wuproběrowaś. Wjerašk BTU-rallye jo był cesćenje serbšćinarjow. Wuknice a wukniki, kenž su se wobźělili 6 lět na serbskej wucbje, su dostali wopisma wót Rěcnego centruma WITAJ.