Lětosny, južo šesnasty Witaj-camp jo se wótměł zasej w nakrajnem šulskem domje w Jarješku, w samem krotkozajtšnem rožku Bramborskeje. Wobźěliło jo se 16 gólcow a 13 źowćow, mjazy nimi “stare wuchace” we starstwje 16 a 17 lět. Pśi gódnem wjedrje smy mógali naše standardne zaběry pśewjasć – sportowe a rěcne graśa, nykusowy swěźeń a druge. Rozdźělnego starstwa dla smy pśewjadli někotare zaběry w dwěma kupkoma – rejowańskej źěłaŕnicce (młodše su wuknuli “Stup dalej” a “Šejc”, starše su zwucowali walcyk a polku) a teke woglěd do Krabatowego młyna. Nocne wandrowanje a jězd z naduwańskimi cołnami na Nysy stej byłej dyrdakojskej wjeraška. Wósebnosć jo była teke fotowa góńtwa – wobźělniki su fotografěrowali wšake zwěrjeta a rostliny a pón su fotam pśirědowali serbske mjenja. Dla togo, až se wětšyna na Witaj-wucbje wobźělijo, smy mógali wó wjele cesćej serbsku rěc nałožowaś ako pjerwjej. Witaj-camp jo se zakóńcył z małym pśedstajenim za starjejšych, źož źiśi a młodostne su pokazali nazwucowane reje, su pśedstajili wótběg campa a swój zaśišć a su prezentěrowali swóje wuśišćane bildki. Pšawy kóńc jo była zgromadna reja źiśi a starjejšych a to jo była, se wě, Annemarie-polka.