Lětosna Šula w zelenem, jaden z wažnjejšych projektow Rěcnego centruma WITAJ w Chóśebuzu, jo se wótměła wót 9. až do 13. septembra w młodowni w Lubinje, kótaraž lažy direktnje pśi Sprjewi, něźi 3 kilometery wótdalona wót centruma Lubina. Dogromady jo se 59 wuknicow a wuknikow ze 6 šulow wobźěliło, a to z Chóśebuza, Žylowa, Brjazyny, Janšojc, Tšupca a Bórkow. Te wjeraški prědnego dnja stej byłej wjeźenje z lubinskeju tormaŕku a woglěd do muzeja na groźe. Wótpołdnja stej se pśewjadłej dwě zarědowani, a to rejowańska a muzikowa źełaŕnja. Wjacor smy grilowali a pón jěli z cołnom pó Sprjewi do Lubina. Slědny źeń jo se pśewjadło GPS-wandrowanje, a to ze tśimi stacijami: kulkichytanje, kwis wó Błotach, a woglěd do cerkwje w Kamjenej. K tomu jo se pśizamknuł piknik z fryšnym sadom a zeleninu. To jo był wjelgin zajmny cas a wukniki su dožywili, až tšošku serbski mógu, až serbski se teke zwenka šule powěda. Naźejamy se, až pśiduce lěto teke dožywijomy rědny cas, a to na zwuconem městnje – zasej we młodowni w Bórkowach.