Wót 3. až do 5. decembra smy w zgromadnem źěle ze Serbskim muzejom Chóśebuz pśewjadł gódowny projekt za serbšćinarjow 3. lětnika zakładnych šulow.

Na projekśe jo se lětosa wobźěliło 163 wuknikow a wuknicow z 13 šulow. Wjerašk jo był woglěd Janšojskego boga, kótaryž jo źiśi w swětocnej atmosferje žognował a jo jim teke  małe dary wobraźił.

W ramiku wjeźenja pó muzeju su se wukniki a wuknice zeznali ze stawiznami Dolneje Łužyce a su rozwězali kwis. W staciji muzika su wobźělniki mógali swóje wuměłske mócy pśi muzikaliskem pśewóźowanju zymskich tšojeńkow wuproběrowaś.