Dnja 6. septembra 2023 smy swěśili 25. Serbski familijowy źeń, tenraz w Źiśecem dnjownem pśebywanišću „W znamjenju lipy” Móst. Na swěźeń jo pśichwatało 150 małych a wjelikich gósći. Na pěś stacijach su sobuźěłaśerje Rěcnego centruma WITAJ Chóśebuz póbitowali wšake zaběry k temje zwěrjeta, mjazy drugim pśi mólowanju, baslenju a w małej rěcnej šuli. Sobuźěłaśeŕka Serbskeje kulturneje informacije LODKA jo k tomu wótpowědne knigły oferěrowała. K raźenju familijowego dnja su teke pśinosowali žeńske domowinskeje kupki Móst a wótkubłaŕki źiśecego dnjownego pśebywanišća, kótarež su byli woblacone w mósćańskej serbskej drastwje a su se mj. dr. starali wó śělne derjeměśe gósći. Wjerašk wótpołdnja jo był wustup Serbskego ludowego ansambla z Budyšyna. Wón jo pśedstajił interaktiwne muzikowe graśe „Lasnosćiwa liška”, w kótaremž su směli źiśi a dorosćone sobu gótowaś.

foto: Serbska kulturna informacija LODKA