Pětk, 1. septembra 2023, su zwónoźarje Zorja-projekta pśepšosyli do Dešna na swětocne wótwórjenje rěcnego gwězda – městna wucby –, kenž jo na starem burskem dwórje. Na zarědowanje jo pśichwatało bejnje wjele luźi, žedne su se teke ned renowěrowane wucbne rumnosći woglědali. W nich jo 12 dorosćonych tśi dny pózdźej zachopiło źaseśmjasecne imersiwne rěcne wukubłanje pó modelu indigenych ludow Pódpołnocneje Ameriki. Wjednik Zorja-projekta Maksimilian Hasacki jo pokazał w nagronje hyšći raz na drogu wót ideje až do starta wucby a jo se wuźěkował wšyknym pomocnikam. Z Rěcnego centruma WITAJ Chóśebuz stej pśišłej dr. Madlena Norbergowa a Bernd Melcher, kótaryž jo pśepódał knigły a graśa za wucbu z kursistami.

foto: Nowy Casnik/Katalin Porackojc