Redaktor wuknikojskego casopisa Płomje staja wucecym a wuknikam źěłowe łopjena ze wšakich wudaśow digitalnje ako PDF- a Word-dataje k dispoziciji. Tak maju wužywarje móžnosć nadawki změniś a je wuknjeńskemu procesoju wuknikow pśiměriś.

Tuchylu se jadna wó wuběrk 11 źěłowych łopjenow, kótaryž pak móžo se hyšći rozšyriś.

Aktualny wuběrk jo wótgłosowany z konferencu fachowych ceptaŕkow. Wóni pśedewšym póbitowanje datajow k wobźěłanju wjelgin witaju.