Home

Home

Witamy Was na domjacej stronje Rěčneho centruma WITAJ!

Z WITAJ! witamy kóždeho w Hornjej a Delnjej Łužicy, kiž chce serbsce rěčeć. My sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo Rěčneho centruma WITAJ mamy přihódne poskitki za najmjeńšich w pěstowarnjach, za šulerjow a dorosćenych. My wuwiwamy serbskorěčne wučbne materialije, wudawamy časopisy a přewodźamy dwurěčne kubłanje na zakładźe wědomostnych dopóznaćow. Z našimi projektami a našim młodźinskim dźěłom podpěrujemy ludźi tu pola nas.

Aktualnosće

Čitanske bručki

K spěchowanju čitanja w 1. lětniku su wušli serbske čitanske [...]

Pućowanje po stawiznach 3 – stawizny widźeć, słyšeć, zrozumić

Za stawiznisku wučbu we wyšej šuli předleži  nětko za 7. [...]

„Šćežka Ćišinskeho“ – dalekubłanja za wučerjow

Dalekubłanske pućowanje za wučerki a wučerjow zakładnych šulow, wyšich šulow [...]

Lěćne wudaće Płomjenja wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez [...]

Zešiwk małych detektiwow

Jako wudospołnjacy material za předmjet serbšćina w zakładnej šuli je [...]

Stawizny a podawki 5

Za hornjoserbsku wučbu stawiznow w Sakskej je wušła nowa wučbnica. [...]

Zarjadowanja

Zakładny kurs serbšćiny w Pančicach-Kukowje

1.09.2021 - 19:00-26.01.2022 - 20:30

Zakładny kurs serbšćiny w Radworju

6.09.2021 - 19:30-29.11.2021 - 21:00

Projekty

Sakska kampanja za serbsku rěč

Dnja 6. februara 2020 bu w Budyšinje imageowa kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizom za serbsku rěč zahajena. Zaměr kampanje je, kedźbliwosć za serbsku rěč wuwołać, wědu šěrić a akceptancu kaž tež hódnoćenje jeje nałožowanja w zjawnosći zwyšić. Serbska rěč ma samostatny dźěl wšědneje komunikacije w swójbach, w cyrkwi, w šulach, ale tež předewzaćach a zjawnym zarjadnistwje być a wostać.

Projekt spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.