Wupisanja dźěłowych městnow

Mobilne młodźinske dźěło Rěčneho centruma WITAJ wudźeržuje zwiski k młodźinskim klubam a skupinam na kraju. Nawjazuje kontakty k młodostnym, organizuje projekty a poskićuje swoju pomoc.

Za Mobilne młodźinske dźěło we wobłuku zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“ pytamy hnydom na wobmjezowany čas najskeršo hač do 05.02.2022 jako zastup za čas zakaza dźěła/maćerneho škita/staršiskeho časa

socialneho dźěłaćerja (m/ž/d)

Wy

 • maće wotzamknjeny studij socialneje pedagogiki abo socialneho dźěła,
 • dźěłaće rady z młodostnymi,
 • maće dobre komunikaciske zamóžnosće a rěčiće serbsce,
 • dźěłaće samostatnje a sće fleksibelny/-a,
 • maće jězbnu dowolnosć a sće zwólniwy/-a, Waše priwatne awto za słužbne zaměry wužiwać.

My skićimy Wam

 • nazhonity a angažowany team,
 • prawidłowne wotrjadne posedźenja a móžnosć k superwiziji,
 • płaćenje mzdy po TV-L 9.

Dźěłowy wobjim wučinja 30 hodźin tydźensce.

Na prašenja wotmołwimy Wam rady  telefonisce pod 03591 550400 abo napisajće e-mejlku na beata.brezanowa@witaj.domowina.de.

Pytaće-li nowe wužadanje, wjeselimy so na Waše požadanje. Prošu pósćelće Waše dospołne podłožki z e-mejlku na beata.brezanowa@witaj.domowina.de abo z póštu na našu adresu

Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ | dr. Beata Brězanowa | Póštowe naměsto 2 | 02625 Budyšin

Naš team ›socialne dźěło‹ so rozšěri. Naše šulske socialne dźěłaćerki dźěłaja tuchwilu na serbskich wyšich šulach w Budyšinje, Radworju, Ralbicach a Worklecach. Woni kooperuja z koleginu a z kolegu mobilneje młodźinskeje pomocy a swójbneho kubłanja, kotrajž skutkujetaj w socialnym rumomaj Budyšin a Kamjenc.

Za team našich šulskich socialnych dźěłaćerjow pytamy hnydom

asistenta (m/ž/d).

Waše nadawki:

 • posrědkowanje organizatoriskich naležnosćow mjez šulemi a RCW
 • posrědkowanje organizatoriskich informacijow mjez krajnoradnym zarjadom, socialnym teamom a RCW
 • rjadowanje zarjadniskich podłožkow socialneho teama a kontrola terminow za rozprawy

Dźěłowy wobjim wučinja měsačnje maks. 34 hodźin (minijob). Dźěłowy čas rjaduje so fleksibelnje.

Za šulske socialne dźěło na serbskimaj wyšimaj šulomaj w Ralbicach a Worklecach pytamy hnydom jednoho abo dweju

socialneju dźěłaćerjow (m/ž/d).

Waše nadawki su wosebje wusměrjene na wuwiće a přewjedźenje projektow na mjenowanymaj šulomaj.

Dźěłowy wobjim wučini 20 hodźin tydźensce na woběmaj abo 10 hodźin na jednej ze šulow.

Stejiće šulerkam a šulerjam jako dalši narěčny partner k dispoziciji. Zakład Wašeho dźěła staj spěchowanska směrnica kraja Sakska k šulskemu socialnemu dźěłu a kooperaciske zrěčenje ze šulu. Wy podpěraće zdobom fachowu wuměnu mjez šulemi. Wy sće z tamnymi šulskimi socialnymi dźěłaćerjemi a kolegomaj w młodźinskim socialnym dźěle a swójbnym kubłanju do teama ›socialne dźěło‹ Rěčneho centruma WITAJ zapřijate.

Wy

 • maće wotzamknjeny studij socialneho dźěła a/abo socialneje pedagogiki,
 • dźěłaće rady z młodostnymi a dźěćimi,
 • maće dobre komunikaciske zamóžnosće a wobknježiće serbsku rěč abo sće zwólniwy/-a, sej trěbne znajomosće přiswojić,
 • dźěłaće samostatnje a sće fleksibelny/-a,
 • maće jězbnu dowolnosć.

My skićimy Wam

 • nazhonity a angažowany team,
 • prawidłowne wotrjadne posedźenja a móžnosć k superwiziji,
 • płaćenje mzdy po TV-L 9.

Na prašenja wotmołwimy Wam rady  telefonisce pod 03591 550400 abo napisajće e-mejlku na beata.brezanowa@witaj.domowina.de.

Pytaće-li nowe wužadanje, wjeselimy so na Waše požadanje. Prošu pósćelće Waše dospołne podłožki z e-mejlku na sekretariat@witaj.domowina.de abo z póštu na našu adresu

Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ | dr. Beata Brězanowa | Póštowe naměsto 2 | 02625 Budyšin