Serbšćina we wucbje

K powědanju słuša pisanje a cytanje, což mógu wuknuś teke WITAJ-źiśi w zakładnej šuli – ako nimski tak teke serbski. Zakładna myslicka jo jadnora: šym intensiwnjejšy, trajnjejšy a wobstawnjejšy jo kontakt k jadnej rěcy, śim wětše su zamóžnosći, wugroniś se w toś tej rěcy. Togodla jo tak rozsudne, až WITAJ-źiśi powědaju w šuli serbski – nic jano w rěcnych pśedmjatach, ale pśez ceły šulski źeń.

WITAJ-wucba (bilingualna wucba)
Pó toś tom koncepśe wucy se w Bramborskej w někotarych šulach w Dolnej Łužycy. Tak wuknjo góle fachowy pśedmjat, na pśikład WŽEN, sport, matematiku, stawizny abo wěcnu wědu, w serbskej rěcy. Pśez nimsko-serbske šulske žywjenje a wuknjenje dalšneje rěcy, dožywjaju źiśi južo w šuli, kak wšake kultury mjazy sobu źěłaju a gromadu wugótuju swój wšedny źeń. To jěsno spěchujo tolerancu, pócesćenje a źiwanje na cuze kultury.

Dwě rěcy – až do abitury

Za wuknikow bywa šula awtentiski serbski rěcny rum: pśez wucbu, cełodnjowske póbitowanja, projekty a zarědowanja. Na wušych šulach ze serbskim pórucenim a na Dolnoserbskem gymnaziumje z tym konceptom pókšacuju.
Das Besondere: Die sächsischen Schüler dürfen ihre Prüfungsaufsätze in der 10. Klasse in Deutsch oder Sorbisch schreiben. Zudem ist Sorbisch offizielles Prüfungsfach für das Abitur.

Źurja do šulow ze serbskim pórucenim su za kužde góle wótwórjone.

Naš cil jo, tak wjele źiśam a młodostnym ako jo móžno zawěsćiś pśistup k šulam ze serbskim póbitowanim. Bóžko pśi tom wupśestrěśa sedlišćowych stronow dla starjejše a wukniki muse byś wótergi zwólniwe, daloko drogowaś. Mjaztym až zakładne šule su hyšći w dosegajucej měrje w bliskosći bydleńskich městnow, jo jadnučki serbski gymnazium w Bramborskej w Chóśebuzu. Z toś teje pśicyny a aby se skšuśiła serbšćina wuknikow jo se zarědował internat w ramiku Rěcnego centruma WITAJ, kótaryž póbitujo wuknikam wót 5. do 12. lětnika serbske doma.

Pósrědnjenje serbšćiny w šulach Bramborskeje

Serbska rěc se póbitujo w šulach w serbskem sedleńskem rumje
• ako wuwucowańska rěč (WITAJ-wucba) a / abo
• ako wuwucowański pśedmjat (w statusu cuzeje rěcy).

Pśi tom maju se teke pósrědnjaś zakładne znajobnosći wó stawiznach a kulturje Serbow.

Serbska rěc pósrědnja se w šulach pak ako cuzorěcna wucba pak ako wěcna wucba (bilingualna wucba). Někotare šule maju wobě.
We wobłuku zakładnych šulow zakładna šula Žylow jo w šulskem lěśe 2001 zachopiła z póbitowanim WITAJ-wucby. Źinsa někotare pśedmjaty póbituju bilingualnje (WITAJ-wucba) zakładna a wuša šula „Mina Witkojc“ w Bórkowach, zakładna šula „Mato Kosyk“ w Brjazynje, zakładna šula Žylow, serbska Krabatowa zakładna šula Janšojce, zakładna šula „Von Houwald“ w Tšupcu, šulski centrum dr.-Albert-Schweitzer-Wětošow a Dolnoserbski gymnazium.
Bilingualna wucba we wusokošulskem a gymnazialnem wobłuku.

Pó toś tom koncepśe wuwucuju se w serbskej rěcy w serbskich wušych šulach a w Dolnoserbskem gymnaziumje mimo serbskeje wucby teke młoge dalšne wuwucowańske pśedmjaty. Zagronitosć za wuběranje pśedmjatowych kombinacijow lažy w šulach.

Serbšćina ako wucbny pśedmjat

We wšakich zakładnych a wušych šulach w serbskem sedleskem rumje ako teke na Dolnoserbskem gymnaziumje póbitujo se serbska ako cuza rěc. W prědnem šulskem lětniku wuwucujo se serbšćina ako wopóznawańska rěc. Pśez graśe a špos źiśi póznawaju serbsku rěc. Serbska rěc jo až do źinsajšnego ako wucbna tema tak teke ako wucbny pśedmjat jano fakultatiwna a jo móžno se z njeje wótzjawiś. W Dolnoserbskem gymnazium jo to obligatoriski pśedmjat.

WITAJ-horty w Dolnej Łužicy

Ku kuždej WITAJ-šuli w Dolnej Łužycy słuša teke hort. Horty su za serbšćinarjow wažny zwenkašulski serbski rěcny rum. Wušej togo pśewjeduju horty wšakorake projekty w serbskej rěcy. Tak pósrědnja na pś. LIPA w Bórkowach bogate kulturne źěło a hort w Žylowje nazwucujo kužde lěto źiwadłowe graśe ku ptaškowej swajźbje w serbskej rěcy. Teke do drugich projektow stej serbska rěc a kultura zapśěgnjonej. We WITAJ-hortach Dolneje Łužyce stara se wukubłany WITAJ-personal wó serbskorěcny późěl hortowych aktiwitow.