Wupisanje źěłowych městnow

Pśinosujomy aktiwnje k zdźaržanju a rozšyrjenju dolno- a górnoserbskeje rěcy. Za wšyknych serbski powědajucych a wuknjecych wuwijamy wucbne srědki a organizěrujomy rěcne projekty z charakterom wólnego casa ako teke rěcne kurse za wótkubłaŕki a wótkubłarje. Naše digitalne rěcne pósłužby wuwijamy stawnje dalej.

Pytamy

 • wědomnostnego sobuźěłaśerja (m/ž/d)
 • wěcywobźěłarja za wucbnice (m/ž/d)

Pytamy k nejblišemu terminoju

wědomnostnego sobuźěłaśerja (m/ž/d),

rěcno-didaktiski abo na linguistiskem pólu wukubłanu a pedagogiski nazgónjonu wósobu ze znajobnosćami dolnoserbskeje rěcy.

Źěłowe wobłuki

 • wuźěłanje zwucowańskich a pśespytowańskich materialijow za certifikatne pśespytowanje w dolnoserbšćinje
 • wědomnostne pśewóźowanje dwójorěcnego kubłanja a wótkubłanja w šulach a hortach
 • naźěłanje materialijow za rěcno-didaktiske dalejkubłanje ceptarjow a hortnaŕkow a pśewjeźenje dalejkubłanjow
 • fachowe póraźowanje ceptarjow serbšćiny

 Wuměnjenja za pśistajenje

 • wótzamknjony wusokošulski studium we wobłuku ceptaŕstwa rěcow abo linguistiki
 • (ceptaŕske) nazgónjenja we wuwijanju wuwucowańskich materialijow a wuknjeńskich nadawkow
 • dobre komunikatiwne a koordinaciske zamóžnosći
 • pisnje a wustnje wjelgin dobre wobkněženje nimskeje a dolnoserbskeje rěcy
 • jězdna dowólnosć

Myto płaśi se pó TV-L EG 13. Źěłowe městno jo Chóśebuz. Źěłowa wobšyrnosć wopśimujo 20 góźinow wob tyźeń, 10 dalšnych góźinow za lektorske źěło jo pó wótgłosowanju móžno. Městno jo njewobgranicowane. Smy Waš zajm wubuźili? Pótom procujśo se pšosym ze swójimi dopołnymi pódłožkami až do 30.04.2024.

Pytamy k nejblišemu terminoju

wěcywobźěłarja za wucbnice (m/ž/d)

Źěłowe wobłuki

 • koncepcionelne, wopśimjeśowe a metodisko-didaktiske źěła na wuceńskich a wuknjeńskich materialijach
 • dobywanje awtorow, pśestajarjow a pósuźowarjow
 • nawjedowanje projektowych kupkow
 • zgromadne źěło ze šulami a serbskimi institucijami

Wuměnjenja za pśistajenje

 • wótzamknjony wusokošulski studium na pólu pedagogiki, rěcy abo pódobne
 • nazgónjenja w šulskej abo kubłańskej praksy abo nazgónjenja lektorizěrowanja tekstow
 • wjelgin dobre wustne a pisne wobkněženje dolnoserbšćiny
 • wěda na pólu serbskeje kultury a serbskich stawiznow
 • organizatoriska zamóžnosć, šykownosć w jadnanjach
 • socialne kompetence

Źěłowe městno jo w Chóśebuzu. Źěłowy cas wucynijo 20 góźin/tyźeń, źěłowe dogrono jo wobgranicowane až do 31.12.2024. Pódlejšenje njejo wuzamknjone. Myto płaśi se pó TV-L EG 10. Zajmce daś zapódaju pšosym pisnu pšosbu z trjebnymi pódłožkami.

Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ | dr. Beata Brězanowa | Póstowe naměsto 2 | 02625 Budyšin

telefon: 03591 550400 | e-mail: beata.brezanowa@witaj.domowina.de

Wupisanja źěłowych městnow dalšnych serbskich institucijow