Wupisanje źěłowych městnow

Wobsajźiś ma se městno

wěcywobźěłarja za wucbnice a źiśecu literaturu (m/ž/d)

Źěłowe wobłuki

  • koncepcionelne, wopśimjeśowe a metodisko-didaktiske źěła na wuceńskich a wuknjeńskich materialijach a knigłach za źiśi a młoźinu
  • dobywanje awtorow, pśestajarjow a pósuźowarjow
  • nawjedowanje projektowych kupkow
  • zgromadne źěło ze šulami a serbskimi institucijami

Waš profil

  • wótzamknjony wusokošulski studium na pólu pedagogiki, rěcy abo pódobne
  • nazgónjenja w šulskej abo kubłańskej praksy abo w lektorizěrowanju tekstow
  • wjelgin dobre wustne a pisne wobknježenje dolnoserbšćiny

Źěłowe městno jo w Chóśebuzu. Źěłowy cas wucynijo 20 góźin/tydźeń. Myto płaśi se pó TV-L. Źěłowe městno jo nejpjerwjej wobgranicowane na 3 lěta.

Raźi wótegronijomy na Waše pšašanja telefoniski pód 03591 550400 abo pósćelśo mejlku na beata.brezanowa@witaj.domowina.de.

Pytaśo za nowym wupominanim a našo wupisanje městna Was zajmujo? Pótakem se wjaselimy na Wašu pśistajeńsku pšosbu. Pšosym pósćelśo nam Waše dopołne pódłožki až do 15.05.2021 pśez mejlku na beata.brezanowa@witaj.domowina.de abo z postom na

Domowina e. V. – WITAJ-Sprachzentrum | Dr. Beate Brězan | Postplatz 2 | 02625 Bautzen