Wupisanje źěłowego městna

Rěcny centrum WITAJ pśinosujo aktiwnje k zachowanju a rozšyrjenju dolno- a górnoserbskeje rěcy. Za wšyknych serbski powědajucych a wuknjecych wuwijamy wucbne srědki a organizěrujomy rěcne projekty z dožywjeńsko-pedagogiskim charakterom ako teke specifiske rěcne kurse. Efektiwnosć našych produktow jo nam wažna. Orientěrujomy se pśi tom na diskursu wó metodach modernego wuknjenja rěcow a na kompetencach, pominanych we wucbnych planach powšyknje kubłańskich šulow.

W našom wótźělenju w Chóśebuzu ma se městno

wótrědnika za rěcny marketing, wědomnostne źěło a rěcne projekty (m/ž/d)

znowa wobsajźiś.

Pytamy kreatiwnu a angažěrowanu wósobu, kótaraž zamóžo wótrěd pó wopśimjeśu a organizatoriski nawjedowaś a instituciju w zjawnosći prezentěrowaś.

 Waš profil jo

  • wótzamknjone wusokošulske wukubłanje na pólu humanistiskich wědomnosćow (preferěrujo se pedagogika, sorabistika abo druge rěcne wukubłanje),
  • dobre komunikaciske zamóžnosći, zamóžnosći koordiněrowanja a interdisciplinarnego zgromadnego źěła,
  • wustne a pisne wobkněženje dolnoserbšćiny.

Płaśi se pó TVL 13. Źěłowe městno jo Chóśebuz.
Smy Waš zajim zbuźili? Pótom zapódajśo Wašu pšosbu z dopołnymi pódłožkami.

Pśi pšašanjach zazwóńśo nas pšosym pod telefonowym cysłom 03591 550400.

Rěcny centrum WITAJ | dr. Beata Brězanowa | Póstowe naměsto 2 | 02625 Budyšyn

e-mejlka: beata.brezanowa@witaj.domowina.de