Dokulaž rěc trjeba teke wědomnostnikow

Wědomnostne sobuźěłaśerje Rěcnego centruma WITAJ póraźuju praktikarjow wótpowědujucy aktualnemu stawoju slěźenjow. Wóni pśewóźuju WITAJ-projekt a koncept 2plus w ramiku kubłańskopolitiskich rozsuźujucych gremijow a serbskich gremijow, wózjawjaju fachowe pśinoski, pśednosuju na mjazynarodnych fachowych zarědowanjach a pśewóźuju akademiske skóńcne źěła.

Póraźowanje a dalejkubłanje za praksu
Wóni póbituju dalejkubłanja k rěcnej didaktice, aby wótkubłarki a ceptarki mógali malsnje zasajźowaś w praksy póstarki a materialije. Wóni prezentěruju serbsku rěc w digitalnem swěśe a wobraduju se pśi tom z praktikarjami a drugimi institucijami.

Marketing za serbšćinu we wšednem dnju
Wóni pśinosuju k rozšyrjenju słowoskłada, pówušuju pśipóznaśe serbšćiny w zjawnosći a staraju se wó to, až mógu wšykne wót małego do wušego starstwa serbšćinu nawuknuś. Wóni wabje na pśikład ofensiwnje za nałožowanje serbšćiny we wšednem pówołańskem žywjenju. Za to pomagaju pśi pśestajanju fachowych zapśimjeśow.

Slěźeńske projekty w Górnej Łužycy

Za pósrědnjenje a spěchowanje serbskeje rěcy a kultury w źiśownjach su se naźěłali kwalitatiwne standardy w zagronitosći Jadwigi Kaulfürstoweje. Jadna se wó detailěrowanu pśirucku za wótkubłarki, wótkubłarjow, wjednice a nosarjow. Z toś tym katalogom wóni mógu zaměrnje dalejwuwijaś a zawěsćowaś kwalitu swójogo rěcnopedagogiskego źěła ze źiśimi do 6 lět. Zakładnu ideju k tomu jo twórił narodny katalog kriterijow „Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder“, wudany wót Wolfganga Tietzegho a Susanne Viernickel. W katalogu kwalitatiwnych kriterijow wopisujo se dokradnje optimalna rěcnopedagogiska praksa pó metoźe imersije, kótaraž jo měła byś póstark za wótkubłarki k dalšnemu pówušenju kwality swójogo źěła pśi pósrědnjenju a spěchowanju rěcy.
Die Grundidee hierzu bildete der nationale Kriterienkatalog „Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder“, herausgegeben von Wolfgang Tietze und Susanne Viernickel. Im Qualitätskriterienkatalog wird detailliert die optimale sprachpädagogische Praxis nach der Immersionsmethode beschrieben, die den ErzieherInnen Anregung sein sollte, die Qualität ihrer sorbischen Sprachvermittlungs- und Sprachförderarbeit weiter zu erhöhen.

Ein gutes Arbeitsmaterial für Erzieher. Nutzen Sie es

Es entstand ein umfangreicher Qualitätskriterienkatalog für die Erzieherarbeit in Kinderkrippe und Kindergarten. Ihm wird ein Arbeitsheft mit methodischen Empfehlungen zur Anwendung in der Praxis sowie mit Formularen zur Selbstevaluation folgen.

Rěcny centrum źěła tuchylu na certificěrowanju serbskorěcnych znajobnosćow. Cel jo wuwijanje pśespytowańskich materialijow, z kótarymiž pógódnośuju a skšuśuju se znajobnosći serbšćiny, wótpowědujucy mjazynarodnje pśipóznatej kompetencnej skali GER (Zgromadny europski referencny ramik za rěcy). Naźěłanje lažy w zagronitosći Manuele Smolineje (za górnoserbšćinu) a dr. Madleny Norbergoweje (za dolnoserbšćinu). Wóno bazěrujo na dotychměst pśedlažecych materialijach ku górno- a dolnoserbskemu rěcnemu kubłanju dorosćonych a na aktualnych nazgónjenjach z rěcnych kursow Rěcnego centruma WITAJ. Wótpowědujuce mustrowe pśespytowanja, wugódnośeńske formulary a wukazanja k pśespytowanjam nastawaju w kooperaciji ze Serbskim institutom z. t. a Institutom za sorabistiku Lipšćańskeje uniwersity. Na kóńcu za kuždego buźo móžno, certificěrować daś swóje znajobnosći górno- resp. dolnoserbšćiny z pomocu standardizěrowanych pśespytowanjow.
Jo nastał wobšyrny katalog kwalitatiwnych kriterijow za źěło wótkubłarjow w góletkowni a źiśowni. Jomu buźo slědowaś źěłowy zešywk z metodiskimi dopórucenjami k nałožowanju w praksy ako teke z formularami k sebjeewaluaciji.

Toś ten katalog kwalitatiwnych kriterijow jo se wudał w lěśe 2016 ze snadnje změnjonym wopśimjeśim za źiśownje w kraju Bramborska.

Tak móžośo se online na pśespytowanja pśigótowaś

Niwowowe schójźeńki A1, A2 a B1 su za górno- a dolnoserbšćinu južo naźěłane. Pśespytowanja za certifikata Rěčny certifikat hornjoserbšćiny a Rěcny certifikat dolnoserbšćiny na schójźeńkach A1, A2 a B1 mógu se wótpołožowaś pla nas w rěcnem centrumje. K pśigótowanju na toś te standardizěrowane pśespytowanja póbitujomy na našom webboce www.sprachzertifikat-sorbisch.de testowe pśespytowanja. How zgónijośo teke pśespytowańske terminy a dalšne informacije wó certifikaśe.