Źož rěc bywa žywa

Aby serbšćina njesłužyła jano tomu, aby se wuwucowańska maśizna formulěrowała, Rěcny centrum WITAJ organizěrujo wjelerake projekty k spěchowanju rěcy w formje wuběźowanjow, swěźenjow a aktiwitow we wólnem casu. Tak póbitujomy ako serbski tak teke nimski wótrostujucym źiśam a młodostnym móžnosć, serbšćinu teke zwenka familije a kubłanišća dožywjaś a nałožowaś – a to z atraktiwnymi dožywjenjami w žywych rěcnych rumach.

Serbšćinu ceło indiwiduelnje dožywiś

Z młogimi projektami a pšawidłownje rěc spěchujucymi póbitowanjami raźi se nam, až źiśi w źiśownjach a w šuli zaběraju se z bogateju serbskeju kulturu a ju na swój part interpretěruju.
Pśidatnje wuwijamy wudopołnjujucy material za šulske pótrjeby. Jo se pokazało, až w šulach wobstoj wjelika pótrjeba wšakich formow modernych medijow. Togodla zgótujomy na pśikład słuchańske cejdejki abo atlasowe kórty a synchronizěrujomy filmy za źiśi a młodostnych do serbskeje rěcy.

Serbšćinu lažcej wucyś

Dalšny cil jo, źěło wótkubłarkow w źiśownjach a hortach pśez wuwijanje didaktiskich materialijow pódpěrowaś. Wóni deje jim wólažcyś źěło pśi pósrědnjenju serbskeje rěcy. Teke póbitowanja dalejkubłanja su na to wusměrjone. K pódpěranju pśiswójenja serbšćiny stajamy mimo togo k dispoziciji materialije ako graśa, kólenowe knigły, spiwniki a stawiznicki. Wjelika kopica didaktiskich materialijow jo rowno tak zapśimjeta do běrtyllětnje wudawanego casopisa Lutki.

Pód projekty stoje zachadne ako teke aktualne projekty Rěcnego centruma WITAJ.