WITAJ − w centrumje za serbsku rěc

Žywa rěc jo wuraz žyweje kultury – a pitśku doma. Wóna twóri identitu a zacuśe zgromadnosći. Togodla wobglědujomy ako naš nadawk, serbsku rěc zdźaržaś a daś dalej pśiducej generaciji. Comy ju spěchowaś a w modernem swěśe dalej wuwijaś. Za to trjebamy teke Was, lube starjejše, starke, pedagogi w źiśownjach a šulach a spěchowarje serbskeje kultury.

Chto jo Rěcny centrum WITAJ?

Z WITAJ! witamy kuždego z Górneje a Dolneje Łužyce, kenž by kśěł serbski powědaś. My sobuźěłaśerki a sobuźěłaśerje Rěcnego centruma WITAJ mamy pśigódne pórucenja za nejmjeńšych w źiśownjach, za wuknikow a dorosćonych. My wuwijamy wucbne materialije w serbske rěcy, wudawamy casopise a pśewóźujomy dwójorěcne wótkubłanje na zakłaźe wědomnostnych dopóznaśow. Z našymi projektami a z našym młoźinskim źěłom pódpěrujomy luźi how pla nas.

Cogodla źinsa serbski wuknuś?

  • „…dokulaž com zdźaržaś serbsku rěc ako kulturny pókład.“
  • „…dokulaž rěcne znajobnosći wótcynjaju źurja do drugich swětow a kulturow.“
  • „…dokulaž wuknjenje rěcow spěchujo duchne zamóžnosće – tak w młodem ako teke wusokem starstwje.“
  • „…dokulaž znaśa serbskeje rěcy mógu byś za mnjo wužytne w pówołanju.“
  • „…dokulaž mójo góle móžo grajkajucy nawuknuś drugu rěc w źiśowni – bźez togo, až mam pśidatnu procu.“

Rěcny centrum WITAJ jo se załožył w lěśe 2001 ako samostatne wótźělenje Domowiny – Zwězka Łužyskich Serbow z. t. Swójo sedło ma w Budyšynje a Chóśebuzu. Wón se spěchujo pśez Załožbu za serbski lud, kótaraž dostawa pśipłaśonki  Zwězka, Lichotnego stata Sakska a kraja Bramborska.

  • Procowanje Rěcnego centruma WITAJ wó zdźaržanje a rozšyrjanje serbšćiny.