Serbske wucbnice, wucbne a wuknjeńske materialije – how se wóni wuwijaju

W Rěcnem centrumje WITAJ jo swójske wótźělenje za lektorat serbskich wucbnicow. Wón wuwija wjele wucbnych a wuknjeńskich materialijow za wuknikow a ceptarjow. Něźi 40 titelow w górno- a dolnoserbskej rěcy wudawa lětnje, někak 30 z nich gromaźe z Ludowym nakładnistwom Domowina. K jadnotliwym wucbnicam eksistěruju cesto pśewóźujuce źěłowe zešywki a źěłowe łopjena.

WITAJ-wótźělenje Wuwijanje rěcy/pedagogika w Budyšynje (górnoserbski)
Wóno jo jadnučka institucija, kótaraž wuwija wšykne górnoserbske wucbne a wuknjeńske materialije za wucbu serbšćiny w lětnikach wót 1. do 12. w šulach w Sakskej.

WITAJ-wótźělenje Wuwijanje rěcy/pedagogika w Chóśebuzu (dolnoserbski)
Za lětniki w lětnikach wót 1. do 12. w šulach w Bramborskej wótźělenje w Chóśebuzu wudawa wjeliki źěl dolnoserbskich materialijow.

Wěcna wěda, muzika matematika stawizny serbski?

Mimo swójskich titelow Rěcny centrum WITAJ wudawa wucbnice w serbskej rěcy za pśedmjaty ako na pś. wěcna wěda, muzika matematika a stawizny gromaźe z Ludowym nakładnistwom Domowina. Za pśełožk licencnych wudaśow renoměrowanych wucbnicowych nakładnistwow staraju se eksterne awtory a fachowe ceptarje. Mimo togo gótujomy słowniki a terminologije za jadnotliwe pśedmjaty, didaktiske dopórucenja za serbskorěcnu wucbu ako teke DVD a CD. K tomu smy w Górno- resp. Dolnoserbskej rěcnej komisiji zastupjone.

Něco wósebnego:
serbske casopise

Běrtyllětnje wuchada casopis Serbska šula. Z wědomnostnymi a na praksu wusměrjonymi pśinoskami k serbskej rěcy a serbskemu wótkubłanju wón se wobrośujo pśedewšym na ceptarjow a wótkubłarjow. Wón se pla nas redakcionelnje wobstara a wudawa.
Wušej togo wudawamy mjasecnje serbskej źiśecej casopisa Płomjo w górnoserbskej a Płomje w dolnoserbskej rěcy. Wónej se kradu rad wužywatej wót ceptarjow ako didaktiski material we wucbje serbšćiny.

Wuske zgromadne źěło ze serbskimi pedagogami
Rěcny centrum WITAJ wuwija młoge z toś tych wucbnych materialijow na póstark abo napšašowanje serbskich ceptarjow. Zgromadne źěło ze šulami jo intensiwne. Wjele prakticěrujucych abo něgajšnych ceptarkow a ceptarjow pśiźěłujo Rěcnemu centrumoju ako awtory. Tak nastawaju wšakorake wucbnice a cytanki, wudopołnjujuce materialije, źěłowe łopjena a teke graśa, wuknikojske dnjowniki abo CD ze serbskimi spiwami.