Dalejkubłanja

Rěcny centrum WITAJ w Chóśebuzu njepóbitujo we wokognuśu žedne rěcne kurse a koncentrěrujo se na dalejkubłanja. Pšawidłownje wótměwaju se jadnodnjowske dalejkubłanja za pedagogiski personal hortow, źiśownjow a góletkownjow. Rěcny centrum WITAJ organizěrujo teke dlejše dalejkubłańske napšawy ako tśidnjowski kurs w oktobrje 2016 za personal wótwardowarnjow za źiśi ze znajobnosćami dolnoserbšćiny.

Jadnodnjowske dalejkubłanja koncentrěruju se na wobźěłanje jadneje temy a na didaktiske pśigótowanje za wužywanje nowych materialijow. Toś te dalejkubłanja se wótměwaju pšawidłownje. Na dalejkubłanjach se wobźělujo pedagogiski personal źiśownjow a hortow, kenž ma znajobnosći serbskeje rěcy.