Impresum

Domowina − Zwězk Łužyskich Serbow z. t.
Rěcny centrum WITAJ
Postowe naměsto 2
D-02625 Budyšyn
telefon: +49 (0) 35 91 / 55 04 00
fax: +49 (0) 35 91 / 55 03 75
e-mail: witaj-cottbus@sorben.com
domacny bok: www.witaj-sprachzentrum.de

dokład wobrazow: PDF woglědaś

Redakciska zagronitosć a šćit awtorskego pšawa

Redakcisku zagronitosć za internetowu prezentaciju www.witaj-sprachzentrum.de ma Rěcny centrum WITAJ. Layout, wugótowanje a fota su z awtorskim pšawom šćitane, rowno tak redakcionelne pśinoski. Dalšne wužywanje a rozmnoženje stej jano za priwatne zaměry dowólonej. Změny njejsu dowólone. Internetowa prezentacija smějo se jano z dowólnosću wobgóspodarjowarja zjawnje wužywaś.

Pokazki a naraźenja, nastupajucy wudopołnjenje a korektury wopśimjeśa našogo boka dajśo pšosym na adresu witaj-cottbus@sorben.com

Pokazki k eksternym linkam

Wótpowědnje § 5 wótr. 1 Kazni wó telesłužbach (Teledienstegesetz – TDG) jo Rěcny centrum WITAJ za „swójske wopśimjeśa“ ako póbitowaŕ wopśimjeśa (Content provider) zagronity. Z pokazkami na dalšne žrědła („linki“) rozšyrjamy spektrum swójogo pórucenja. Z tym Wam Rěcny centrum WITAJ „cuze wopśimjeśa“ spśistupnja. Za nje jo Rěcny centrum WITAJ jano zagronity, gaž wó nich (pótakem teke wó móžnem njekazniskem resp. pokuśeńskem wopśimjeśu) wě a gaž jo jomu techniski móžno, až jich wužywanju zadora (§ 5 wótr. 2 TDG).
Pśi zapśimjeśu linkow jo Rěcny centrum WITAJ, se wě, cuze wopśimjeśa na to pśespytał, lěc móžo jomu z nich ciwilnopšawniska abo pokuśeńskopšawniska zagronitosć nastaś. Ale pokazki na dalšne žrědła su dynamiskego raza. Kazń wó telesłužbach pak Rěcny centrum WITAJ njezawězujo, aby cuze wopśimjeśa stawnje na změny pśespytował. Gaby Rěcny centrum WITAJ wó tom zgónił, až konkretne pórucenje, na kótarež pokazujo, ciwilno- abo pokuśeńskopšawnisku zagronitosć wugbajo, pótom pokazku na toś to wopśimjeśe wótpórajo, gaby to techniski móžno a pśiměrjone było.

Wuzamknjenje rukowanja

1. Wopśimjeśe online-pórucenja
Rěcny centrum WITAJ njegarantěrujo za aktualnosć, korektnosć, dopołnosć abo kwalitu póruconych informacijow. Pšawa rukowanja glědajucy na awtora, kótarež se na škódu materielnego abo ideelnego raza póśěguju a kenž běchu z wužywanja abo njewužywanja póruconych informacijow resp. z wužywanja njepšawych a njedopołnych informacijow nastali, su zasadnje wuzamknjone, gaž se awtoroju njamóžo dopokazaś wina na zakłaźe zaměrnego a gropnje njerozglědniwego jadnanja. Wšykne pórucenja su dobrowólne a njezawězujuce. Rěcny centrum WITAJ sebje wuraznje wobchowa pšawo, źěle bokow abo cełkowne pórucenje bźez wósebnego pśipowěźenja změniś, wudopołniś, wótpóraś abo wózjawjenje na wěsty cas abo ceło slědk śěgnuś.

2. Pokazki a dalšne žrědła w interneśe
W zwisku z direktnymi abo indirektnymi pokazkami na cuze internetowe boki („linki“), kótarež su zwenka zagronitosći awtora, by zawězk rukowanja jano pótom nastał, gaby awtor wopśimjeśe znał, gaby měł technisku móžnosć a gaby techniski pśiměrjone było, až jich wužywanju w paźe njekazniskego wopśimjeśa zadora. Awtor toś wuraznje deklarěrujo, až běchu pokazki na druge žrědła za cas wózjawjenja boki bźez ilegalnych wopśimjeśow. Awtor njama žeden wliw na tuchylne a pśichodne wugótowanje a na wopśimjeśa ako dalšne žrědło pódanych bokow. Z teje pśicyny se how wuraznje distancěrujo wót wopśimjeśa wšyknych ako dalšne žrědło pódanych internetowych bokow, kótarež su se pó wózjawjenju swójskego boka změnili. Toś to zwěsćenje płaśi za wšykne we wobłuku swójskego internetowego pórucenja pódane linki a pokazki kaž teke za cuze zapise w knigłach gósći, w diskusijnych forumach a dopisowarskich lisćinach, kótarež jo awtor zarědował. Za ilegalne, njekorektne abo njedopołne wopśimjeśa a pśedewšym za škódu, kótaraž z wužywanja abo njewužywanja pó toś tej droze pódanych informacijow nastanjo, rukujo jano póbitowaŕ boka, na kótaryž se ako dalšne žrědło pokazujo, nic pak ten, kótaryž z linkom na wěste wózjawjenje jano pokazujo.

3. Awtorske pšawa a pšawo wóznamjenjenja
Awtor se procujo, aby we wšyknych publikacijach na awtorske pšawa za wužywane grafiki, zukowe dokumenty, wideosekwence a teksty glědał resp. swójske grafiki, zukowe dokumenty, wideosekwence a teksty abo grafiki, zukowe dokumenty, wideosekwence a teksty bźez licence wužywał. Za wšykne w internetowem pórucenju pomjenjone a ewtl. pśez tśeśich šćitane marki wórow płaśe bźez wobgranicowanja póstajenja wótpowědnego pšawa wóznamjenjenja a pšawa wobsejźeństwa pótrjefjonego zapisanego swójstwownika. Jano z pomjenjowanja samego njedajo se wótwóźiś, až njejo marka z pšawom tśeśego šćitana. Stwóriśelske pšawo za wózjawjone a wót awtora samego zgótowjone objekty wobchowa sebje awtor bokow. Rozmnoženje a/abo wužywanje takich grafikow, zukowych dokumentow, wideosekwencow a tekstow w dalšnych elektroniskich abo śišćanych publikacijach njejstej bźez wuraznego pśigłosowanja awtora dowólonej.

4. Pšawniska statkownosć toś togo wuzamknjenja rukowanja
Toś to wuzamknjenje rukowanja ma se ako źěl internetowego pórucenja wobglědowaś, z kótaregož se na toś ten bok pokazujo. Gaž njewótpowěduju źěle toś togo teksta abo jadnotliwe formulacije płaśecej kazni resp. gaž njewótpowěduju jomu dopołnje, njepótrjefijo to tamne źěle dokumenta w jich wopśimjeśu a płaśiwosći.

Domowina − Zwězk Łužyskich Serbow z. t.
Rěcny centrum WITAJ
Postowe naměsto 2
D-02625 Budyšyn
telefon: +49 (0) 35 91 / 55 04 00
fax: +49 (0) 35 91 / 55 03 75
e-mail: witaj-cottbus@sorben.com
domacny bok: www.witaj-sprachzentrum.de