Wosrjedź žiwjenja

W Rěčnym centrumje WITAJ stara so sydom socialnych dźěłaćerjow wo młodych ludźi. Woni dźěłaja na serbskich wyšich šulach we Worklecach, w Budyšinje, Radworju a Ralbicach, na Serbskim gymnaziju w Budyšinje a su we wobłuku třoch regionalnych teamow we wokrjesu po puću. Woni nawjazuja kontakt k dźěćom, młodostnym a młodym staršim na kraju a poskićuja swoju pomoc.

Projektowe přikłady:

  • „Piwa, wina, palenca za dobry cocktail njetrjeba!“ (prewentiwny projekt k temje alkohol)
  • projektowe dny na šulach k skrućenju socialnych kompetencow, k powołanskej orientaciji hladajo na regionalne firmy, k hajenju nałožkow atd.
  • prózdninske poskitki
  • 48-h-akcija (na powšitkownosć orientowany wokrjesny projekt)
  • poradźowanje młodźinskich klubow, na při. k temam załoženje towarstwa, organizacija projektow atd.
  • organizowanje na potrjebu orientowanych dźěłarničkow a temowych wječorkow, na při. „Worldcafé Asyl“, kurs k programej Photoshop, hajenje nałožkow/narodna drasta, młodźinski forum atd.
  • Open-Air-Kino (filmowe nocy za wšitke generacije)
Socialny team Rěčneho centruma WITAJ je wobstatk regionalnych teamow wokrjesa Budyšin. Tute nastachu 2011 na zakładźe přestrukturowanja wokrjesa Budyšin, při kotrymž buchu dotalne stołpy socialneho dźěła z dźěćimi, młodostnymi a swójbami zběhnjene. Fachowe mocy wšelakich nošerjow młodźinskeje pomocy dźěłaja nětko we wobłuku mobilneho młodźinskeho dźěła, swójbneho kubłanja, šulskosocialneho dźěła a komunalneho dźěła wobłuki přesahujo hromadźe.
Fachowe mocy Rěčneho centruma WITAJ skutkuja wosebje w Zarjadniskim zwjazku „Při Klóšterskej wodźe“, na serbskich wyšich šulach we Worklecach, Budyšinje, Radworju a Ralbicach kaž tež na Serbskim gymnaziju w Budyšinje. Woni spěchuja so přez wokrjes Budyšin.

Serbsku identitu namakać

Socialni dźěłaćerjo chcedźa pokazać, zo je serbska kultura tak młoda a žiwa, kaž sej ju młodostni sami sčinja. Woni chcedźa jim pomhać, swoju serbsku identitu namakać, ju přiwzać a za swójski přichod wužiwać. Młodostni wobroća pak so tež na socialnych dźěłaćerjow, hdyž maja problemy z druhimi šulerjemi, hdyž hroža špatne censury a starši móhli přesłapjeni być.

Lěpšiny na kraju wužiwać

Mnozy serbscy młodostni bydla na wsy. Tuž jězdźi mobilna młodźinska pomoc Rěčneho centruma WITAJ direktnje do wjeskow, do tamnišich młodźinskich klubow abo k samostatnym młodźinskim skupinam. Tež přez socialne syće w interneće přińdu socialni dźěłaćerjo z młodostnymi do kontakta, natwarja prěnje zwiski a poskićuja swoju pomoc. Zhromadnje z nimi dźěłaja socialni dźěłaćerjo na tym, lěpšiny na kraju wužiwać.