Specifiske poskitki při šulskich swjedźenjach a projektach

Dźěći němskeje mjeńšiny w Pólskej we Łužicy na prózdninach

40 dźěćom z kónčiny wokoło Opole je Rěčny centrum WITAJ wutoru, dnja 21. julija 2015, „serbski dźeń“ organizował. Při měšćanskej rallye zeznachu Budyšin a serbske institucije. Po wobrazowej prezentaciji k serbskej rěči a kulturje mějachu dźěći nadawk, na pjeć stacijach wšelake informacije wo Serbach a stawiznach města w němskej rěči zběrać. Sobudźěłaćerjo Serbskeje kulturneje informacije, Smolerjec kniharnje, Serbskeho muzeja, měšćanskeje informacije a Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła witachu dźěći a pomhachu jim při spjelnjenu nadawka. Naposledk předstaji jim Tomasz Nawka pokazki z bohateho herbstwa serbskeho ludoweho spěwa a serbskeje ludoweje hudźby na swojich dudach.

010203040506070809


Projekt RCW a Worklečanskeje Serbskeje wyšeje šule k powołanskej orientaciji

Šulerjo so w serbskich firmach rozhladowali

Njewšědny wopyt mějachu 16. julija 2014 we Worklečanskej Serbskej wyšej šuli „Michał Hórnik“. Předewzaćeljo Tomaš Rječka z Kamjeneje pola Radworja, Sćěpan Čornak z Konjec a instalater Jurij Šołta z Worklec předstajichu swoje dźeło a informowachu šulerjow 7. lětnika wo wukubłanskich powołanjach w swojim rjemjesle. Předsydka Zwjazka serbskich předewzaćelow a rjemjeslnikow Monika Cyžowa, kiž bě zarjadowanje sobu přihotowała, jich přewodźeše.

Wopyt bě dźěl projekta k powołanskej orientaciji. W mjeńšich skupinkach wopytachu šulerjo tutón tydźeń rěznistwo, zubnolěkarsku praksu, pěstowarnju, ambulantnu słužbu Maltezow, šwalčownju a pjekarja we Worklecach, Zelnakec pjekarnju a Masopustec blidarnju w Pančicach-Kukowje kaž tež Šustrec firmu za elekrotechniku w Kamjencu. Tam informowachu so wo móžnym šulerskim praktikumje a pozdźišim powołanskim wukubłanju. Prašenja za interviewy běchu sej &∓ˇulerjo do toho nadźěłali, při čimž pomhachu sobudźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ Bianka Wjeńcyna jako iniciatorka projekta a wučerce Katka Bukowa a Claudia Čornakowa. Zaměr je, pola młodostnych zajim za regionalne firmy zbudźić a jim tak powołanski přichod we Łužicy zbližić. Nastać ma w přichodnym połlěće zdobom dwurěčna dokumentaciska mapa, w kotrejž ma so kóžde jednotliwe z dźewjeć předewzaćow bliže předstajić a wotpowědne powołanja a wukubłanske puće wopisować. Rěčny centrum WITAJ cyłkowny projekt kaž tež wobsahowe nadźěłanje a techniske zhotowjenje dokumentaciskich mapow sobu přewodźa.

Šulerce Weronika Juršec a Denise Hejduškec wopytaštej ze šulskej socialnej dźěłaćerku Francisku Zopic šwalčowu mišterku Petru Kupcynu we Worklecach. Wobhoništej so wo wukubłanju šwalće a zhoništej mnoho zajimaweho wo jeje wšědnym dźěle. „Lóšt a lubosć dyrbiš měć“, měni Petra Kupcyna na prašenje za trěbnymi kmanosćemi za tute powołanje.

We 8. lětniku ma so projekt dale wjesć. Tak změja šulerjo w septembrje składnosć w předewzaćach praktisce dźěłać.

 


Serbski dźeń ze &ˇulerjemi Serbskeje wyšeje šule Radwor

We wobłuku tydźenskeho přebywanja Wy&ˇeje šule Radwor we Wodowych Hendrichecach organizowa a přewjedźe Rěčny centrum WITAJ srjedu, dnja 4. septembra, za šulerjow 5. - 7. lětnika serbski dźeń.

Šulerjo rozdźělichu so do 10 skupin a mějachu w běhu cyłeho dopołdnja składnosć, so we wšelakich dźěłarničkach ze serbskimi temami rozestajeć. Mjez druhim pomhachu a přihladowachu při zwoblěkanju serbskeje drasty, spěwachu a rejowachu zhromadnje, zeznachu spisowaćela Jurja Brězana, stawizny časopisa „Płomjo“, dźěło Europskeho běrowa za narodne mjeńšiny a šulskeje socialneje dźěłaćerki, z kotrejž měšachu sej wšelake cocktaile bjez alkohola ...

Wjeršk pak bě wosebity nadawk skupiny serbskich šulerjow; tući filmowachu dźěłarnički a zhotowichu z materiala krótki film wo projektowym dnju, kotryž je wšěm rjana dopomnjenka!


Rjad zarjadowanjow k temje "Serbja" w Domje biskopa Bena w Smochćicach 29.11.2012

K temje “Dwurěčnosć je cool” přewjedźe RCW &ˇtwórtk, dnja 29. nowembra 2012, w Domje biskopa Bena dalšu kreatiwnu dźěłarničku. Smochčanski kubłanski dom zarjadowa w tutym času zetkawanske dny z temu “W kraju lutkow a błudničkow” za pěstowarske dźěći ze swojimi dźědami a wowkami. We wotměnjawej dźěłarničce předstajištej sobudźěłaćerce RCW małym a wulkim wobdźělnikam serbsku Łužicu na zakładźe dźěćaceje knihi “Hdźe je Milenka?”. Wnučki zeznachu na přikład jednotliwe serbske słowa a wobroty na dźěćom přiměrjene wašnje, molowachu, spěwachu serbski dźěćacy spěw a rejowachu z dźědom abo wowku serbsku rejku.

Zetkawanske dny běchu druhe w rjedźe zarjadowanjow k temje "Serbja", kotryž organizuje Dom biskopa Bena Smochćicy hromadźe z Rěčnym centrumom WITAJ, Němsko-serbskim ludowym dźiwadłom, nakrajnym šulskim domom Čorny Chołmc a ze Serbskim muzejom.

k fotowej galeriji


Předčitanski dźeń

Na zwjazkowym předčitanskim dnju pjatk, dnja 16. nowembra 2012, su sobudźěłaćerki RCW w hornjołužiskich pěstowarnjach a zakładnych šulach ze serbskich dźěćacych knihow čitali. Tak pobychu w zakładnymaj šulomaj w Bukeach a Pančicach-Kukowje a w štyrjoch pěstowarnjach.

Předčitanski dźeń wotmě so hižo 9. raz po cyłej Němskej (www.vorlesetag.de). Rěčny centrum WITAJ so prěni raz na akciji wobdźěli. Zakładna ideja je, zo čitaja zajimcy w šulach abo pěstowarnjach ze swojeje najlubšeje knihi a posrědkuja dźěćom tak zahoritosć čitanja.

k fotowej galeriji


Rjad zarjadowanjow k temje "Serbja" w Domje biskopa Bena w Smochćicach

Pod temu "Dwurěčnosć je cool - wot A do Ž" wotmě so wutoru, 23. oktobra 2012, dźěłarnička w Domje biskopa Bena w Smochćicach. Dźědojo a wowki ze wšelakich k&´nčin Sakskeje wobdźělichu so tam na zetkawanskich dnjach ze swojimi wnučkami. Sobudźěłaćerce Rěčneho centruma WITAJ poskićištej wobźělnikam dohlad do pisanosće a bohatosće serbskeje rěče. Po krótkim rěčno- a stawiznoteoretiskim zawodźe zwučowachu wšitcy zhromadnje serbske postrowy, nadźěłachu sej wobrazowy słowničk, zwučowachu a rejowachu spěw a reju "Stup dale" a diskutowachu z wulkim zajimom wo rěčnych wosebitosćach a dwurěčnosći. Na kóncu překwapi RCW dźěći z tyzku za swačinu a w njej małe słódkosće ze serbskim pomjenowanjom.

Zetkawanske dny běchu prěnje w rjedźe zarjadowanjow k temje "Serbja", kotryž organizuje Dom biskopa Bena Smochćicy hromadźe z Rěčnym centrumom WITAJ, Němsko-serbskim ludowym dźiwadłom, nakrajnym šulskim domom Čorny Chołmc a ze Serbskim muzejom. Dalše terminy su 29.11.2012 a w februaru 2013.

k fotowej galeriji


10-lětny jubilej w Slepom

Šulerjo Zakładneje šule Slepo zaběrachu so składnostnje 10-lětneho jubileja zawjedźenja dwurěčneho projekta 2plus na swojej šuli w projektowym tydźenju ze serbskimi bajemi. Z podpěru towarstwa „Njepilec dwór“ w Rownom, gmejny Slepo, Serbskeho kulturneho centruma Slepo, Serbskeho šulskeho towarstwa a Rěčneho centruma WITAJ zeznachu dźěći bajowe figury kaž lutki, připołdnicu, hadźaceho krala a wódneho muža, kotrež w zakónčacym swjedźenskim programje dnja 12. meje 2010 předstajichu. Přihladowarjo zwjeselichu so na serbskich přinoškach, kotrež wo rosćacej zahoritosći za serbsku rěč a kulturu swědča.


 
Prěnja serbska dźiwadłowa pěstowarnja
 
Njedźelu, 18. apryla 2010, zarjadowa NSLDź zhromadnje z Budyskim Rěčnym centrumom WITAJ prěni króć dźiwadłowu pěstowarnju. To rěka, zo smědźachu dźěći předstajenje klankodźiwadła dožiwić a po tym paslić a molować, mjeztym zo sej starši we wulkim domje hru „Štožkuli chceće“ wobhladachu. Dwanaće dźěći w starobje třoch do dźewjeć lět je poskitk přiwzało.
Mali hosćo słuchachu na wšelake bajki, kotrež jim tři žony na přazy powědachu. We wuběrnej a zrozumliwej serbšćinje předźechu dźiwadźelnicy jednu bajku po druhej do wulkeho pisaneho ruba, hrajo při tym z klankami. Na scenach a mjez nimi zaklinčachu lóštne spěwy.
Tři žony předźechu swoje bajki cyły čas sedźo na skromnje zarjadowanym jewišću, tak zo so publikum cyle na jich powědanje a na hru klankow koncentrowaše.
 

Projekt wo Serbach na Kamjenskej šuli

Na Kamjenskej zakładnej šuli Sophie Scholl w Brězni zaběrachu so šulerjo wšěch štyrjoch lětnikow w cyłotydźenskim projekće ze Serbami. 06.01.2010 zeznachu woni pod nawodom dweju sobudźěłaćerkow Rěčneho centruma WITAJ serbske drasty a nazwučowachu sej serbsku reju. Nimo toho rozestajachu so ze serbskej dźěćacej literaturu a nadźěłachu sej mały słowničk. Tež wučerce Worklečanskeje zakładneje šule so na šulskim projekće wobdźělištej. Wonej předstajištej dźěćom mjez druhim serbske nałožki a powěšćowe postawy.
 

Projekt w horće Wojerowskeje šule "Handrij Zejler"

Dnja 20. februara 2009 wopytachu sobudźěłaćerki Rěčneho centruma WITAJ hortowe dźěći Wojerowskeje zakładneje šule „Handrij Zejler“, zo bychu jim serbskorěčny projekt poskićili. Při štyrjoch stacijach móžachu so wšitke hortowe dźěći na wšelake wašnje ze serbskimi temami zaběrać. Tak rejowachu na přikład „Šewca“ a „Cyp, cyp, cybolinku“, zestajichu a wuhotowachu sej serbski kapsny słowničk, zhotowichu sej čitanske znamješka a přitykowaki ze serbskimi motiwami a hrajachu wjacerěčnu hru „Pytanje pokłada“.  Tež hdyž mějachu jenož někotři předznajomosće w serbšćinje, přiwzachu wšitke dźěći poskitki z widźomnym zajimom a wjeselom. Dźěći kaž tež kubłarki so z rjanej paslenku pola sobudźěłaćerkow Rěčneho centruma WITAJ podźakowachu. Projekty tajkeho razu polěkuja dobrej mjezsobnej atmosferje mjez serbskimi a němskimi dźěćimi w kubłanišću.


Swjedźeń kulturow w Budyskim horće

Na zakónčacym zarjadowanju hortowskich dźěći 6. zakładneje šule Budyšin zaběrachu so dnja 7. julija 2008 něhdźe 120 zajimowanych šulerjow prěnjeho do štwórteho lětnika z wosebitosćemi wšelakich kulturow. Mjez druhim wočakowaše jich w młodźinskim clubje MAX w Strowotnej studni tež serbski poskitk, kotryž nawjedowachu sobudźěłaćerki Rěčneho centruma WITAJ. Tak zeznachu dźěći serbsku narodnu drastu, nazwučowachu serbske dźěćace reje a nadźěłachu sej swójski wobrazowy słowničk w serbskej rěči.


Kubłanska komisija z Ostravy we Łužicy

Fachowcy šulskeje komisije z Ostravy pod nawodom Pětra Kalety, wědomostneho sobudźěłaćerja na Masarykowym instituće Praskeje akademije wědomosćow, zeznajomichu so wot 17. do 19. junija 2008 z kubłanskim systemom w Němskej. Woni wopytachu mjez druhim Serbski gymnazij w Budyšinje a CSB-pěstowarnju w Pančicach-Kukowje. Sobudźěłaćerjo šulskeho zarjada z Čěskeje zajimowachu so wosebje za metody dwurěčneho kubłanja a organizaciju cyłodnjowskich poskitkow. Wopytowarjam skićeše so wobšěrny program, kotryž wobsahowaše mjez druhim wjedźenje po Budyšinje a Serbskim muzeju, wopyt proby šulerskeje dźiwadłoweje skupiny w Dźiwadle na hrodźe, dohlad do muzeja Ćišinskeho a předstajenje serbskich wučbnicow a wučbnych materialijow w RCW kaž tež serbskeje literatury w Smolerjec kniharni. We wječornej rozmołwje ze zastupjerjemi młodźinskeho towarstwa PAWK, wjesneho folklorneho ansambla Wudwor, serbskimi gymnaziastami a dalšimi młodostnymi zhonichu zajimowani čłonojo komisije tójšto wo organizowanju swobodneho časa a angažementa za serbskich dźěći a młodostnych.


"Europski tydźeń" w Žitawje

Lessingowa zakładna šula w Žitawje je přewjedła za swojich 300 šulerjow wot 1. do 4. lětnika wot 7. do 11. apryla 2008 "Europski tydźeń". Šulerjo zaběrachu so z wosebitosćemi krajow a narodnosćow europskeje unije, mjez druhim tež ze Serbami. Sobudźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ Silwija Wjeńcyna šulerjam na třoch dnjach Serbow předstaji. Tak zhonichu tójšto wo serbskej rěči a kulturje, wo nałožkach, tradicijach a narodnych drastach Serbow. Hladajo na to, zo wobdźěleja so wšitcy šulerjo na wučbje čěšćiny, nazhonichu woni bliskosć wobeju słowjanskeju rěčow.