Wukubłanje na běrowoweho překupca / běrowowu překupču

Matej Wałda

Wukubłanc na běrowoweho překupca

W awgusće 2010 nastupich w Rěčnym centrumje WITAJ (RCW)  swoje wukubłanje na běrowoweho překupca.

W tutym powołanju słušeja do wšědneho dnja nadawki

 • w sekretariaće,
 • w zličbowanju a
 • w personalnym wobłuku.

Wězo chodźu tež na powołansku šulu  – w prěnimaj wukubłanskimaj lětomaj dwaj dnjej a w třećim lěće jedyn dźeń wob tydźeń. Tam wuwučuja so powšitkowne předmjety a tajke předmjety, kotrež su direktnje z powołanjom zwjazane, kaž

 • hospodarstwo,
 • běrowowa organizacija,
 • zličbowanje,
 • informatika/EDV.

Nimo toho wuči so hi&ˇće němčina, jendźelšćina, sport a etika abo nabožina.

Praktiski dźěl wukubłanja

W RCW mam móžnosć, poměrnje samostatnje dźěłać směć. Tak wobdźěłam na přikład dochad a wotchad póšty w sekretariaće a přihotuju listy za ćišć a rozpósłanje. We wotrjedźe zličbowanje sym nimo překupskeho knihiwjednistwa, kotrež je wobstatk teoretiskeho wukubłanja w powołanskej šuli, tež kameralistiske knihiwjednistwo nawuknył. Při tym wukonjam slědowace dźěła:

 • přirjadowanje podkładow wotpowědnym kontam z kontoweho plana a wotpowědnym kreditoram,
 • přepruwowanje bankoweho zwiska,
 • knihowanje podkładow w knihowanskim programje,
 • přepokazanje zličbowankow a wuknihowanje,
 • wotkładźenje płaćenych zličbowankow.

Dźěła ke kóncej hospodarskeho lěta:

 • přirunowanje planowanych a woprawdźitych kóštow w hospodarskim planje,
 • zwěsćenje salda wšitkich wudawkow a dochodow w zakónčenym hospodarskim lěće,
 • přirunowanje wuslědka ze stawom bankowych kontow a kasy.

W běhu wukubłanja mějach wosomtydźenski praktikum w Sakskim statnym ministerstwje za wědomosć a wuměłstwo w Drježdźanach. Tam dóstach dohlad do zarjadniskeho dźěła sobudźěłaćerjow referata za powšitkowne a kulturne naležnosće Serbow. Praktikumowe městno je mi Rěčny centrum WITAJ poskićił, hewak bych sej tež sam kooperaciskeho partnera pytać směł.

Nimo toho mějach składnosć, so na tydźenskim dalekubłanju za dźěło z programom Photoshop wobdźělić. Z tutej kwalifikaciju smědźach tež wšelake wabjenske srědki wuhotować.

Wulke wjeselo mějach tež při wšelakich projektach ze šulerjemi, hdźež skutkowach jako pomocnik, kaž

 • swjedźenje serbskeje rěče,
 • prózdninske campy,
 • čitanske wubědźowanja a
 • čitanske nocy.

Zakónčace pruwowanja wobsteja z dweju praktiskeju, třoch pisomnych a jednoho ertneho dźěla.

Powołanje běrowoweho překupca skići mnohostronske powołanske perspektiwy, ale tež móžnosće dalšeje kwalifikacije. Sam mam wotpohlad, so na hospodarskim polu dalekubłać.