Filmowy projekt

Prozninski projekt 2013: dolnoserbski filmowy tyźeń za młodostnych 

Ty sy mjazy 14 a 17 lět a coš raz kreatiwnje na pólu filma źěłaś? Pón sy how na pšawem městnje: Wót 24. do 28.06.2013 pśewjeźomy filmowy projekt, źož maš móžnosć, swóje ideje za serbski film realizěrowaś. Pód fachowym rozpokazowanim zgónijoš, kak wuźěłaju scenariske knigły, kak film nastawa a smějoš ako grajarka/grajaŕ pśed kameru stojaś. Serbske krotke filmy comy pón w interneśe prezentěrowaś.

To tebje póbitujomy:

  • zajmny filmowy projektowy tyźeń
  • zažarbowanje a pśenocowanje w Dolnoserbskem internaśe w Chóśebuzu
  • pedagogiske wobstaranje, teke w nocy

Kosty:             wobźělnikowy pśinosk 30,00 € (swójski pśi- a wótjězd)
Glědajśo:         Licba wobźělnikow jo pśi toś tom projekśe wobgranicowana!

Pśizjawjenje pšosym až do 3. maja 2013 na:

Rěcny centrum WITAJ • kněni Lehmannojc • Žylojska droga 39 • 03044 Chóśebuz
tel.: 0355/48 576 444 • faks: 0355/48 576 441• e-mail: lehmann-witaj(at)sorben.com

Wobźělniki dostanu pisne pśigrono a dalšne informacije k projektoju.

Informaciski flyer namakajośo how.


Wót lěta 2004 pśewjeźo Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz lětnje filmowy projekt k serbskim powěsćam. To jo za wobźělnikow/-ce serbskeje a bilingualneje wucby dobra móžnosć, dolnoserbsku rěc nałožowaś a rěcne znaśa skšuśiś. Projekt, kótaryž se wótměwa w Lubnjowje a wokolinje, trajo pěś dnjow. Až doněnta su se šule z Bórkow, Chóśebuza, Brjazyny a Tšupca wobźělili. Su pśedstajili tšojeńka wó lutkach, pśezpołdnicy, plonje, wódnem mužu, błudniku a nocnem jagarju. Filmy, kótarež su nastali, prezentěrujo Rěcny centrum WITAJ w ramiku serbskego filmowego wjacorja. Pó tom stoje DVD za šule ze serbskeju wucbu k dispoziciji.
 
Woglědajśo sebje wuslědki projekta! (dalšne informacije k filmam namakajośo w rubrice Materialije za šule)

Dyrdakojstwo z nocnym jagarjom
źiśecy film wó dyrdakojskim zmakanju maśerje a jeje źewjeś źiśi z nocnym jagarjom
 
 
 
Cowanje wó plonje
źiśecy film wó źiwnem cowanju gólca
 
Pomoc za nykusa  
źiśecy film wó wumoženju znjegluconego wódnego muža

Prozniny z lutkami
źiśecy film wó kradu pótajmnem pytanju za pókładom lutkow

Serpa pśezpołdnice pótajmnosć
źiśecy film wó zgubjonem serpje pśezpołdnice

Starkego błudnik
źiśecy film wó dyrdakojskem zmakanju z błudnikom
 

 

nbsp; Licba wobźělnikow jo pśi toś tom projekśe wobgranicowana!div