Download: Infomaterial

Wó dwójorěcnem wótkubłanju w źiśowni a šuli

 
Serbska rěc - coolna wěc
Sorbisch/Wendisch - Lernen für die Zukunft

 (PDF, 8.873 KB)

Serbska rěč - coolna wěc
Sorbisch/Wendisch - Lernen für die Z
ukunft

Informacije a wótegrona na 24 pšašanjow k serbskej wucbje
Informationen und Antworten auf 24 Fragen rund um den Sorbisch-/Wendischunterricht

Diese Informationsbroschüre wird in Zusammenarbeit mit der überschulischen Fachkonferenz Sorbisch/Wendisch herausgegeben von Domowina e.V. WITAJ-Sprachzentrum, Cottbus
Stand: Schuljahr 2014/15
 
 
 
WITAJ – ein Geschenk für Ihr Kind | WITAJ – dar za Waśo góle (PDF, 2699 KB)
Gunda Heyderowa: WITAJ – ein Geschenk für Ihr Kind | WITAJ – dar za Waśo góle.
Chóśebuz, Domowina – Rěcny centrum WITAJ 2012. 24 bokow.
skazańske cysło: P-0/209/12-1
 
 
 
Jadwiga Kaulfürstowa: WITAJ – ein Geschenk für Ihr Kind.
Budyšyn, Domowina – Rěcny centrum WITAJ 2011. 24 bokow.
skazańske cysło: P-0/180/11
B rošura se wobrośijo w prědnem rěźe na nimskich starjejšych, kótarež wó tom wobmysluju, swójo góle w źiśowni serbskorěcnje wótkubłaś daś. W tom zešywku ze 24 bokami pśedstajaju se principije imersiwnego wótkubłanja pó koncepciji WITAJ: Na kake wašnje wótkubłarka bźez pomocy nimšćiny źiśam wšedny źeń serbšćinu a serbsku kulturu zbližujo a kake faktory wuspěch rěcnego wótkubłanja wobwliwuju. Cytarjam pódawa se rěd argumentow, kěnž powědaju za jěsne cuzorěcne wótkubłanje źíśi a z tym za wěcejrěcnosć, wósebnje pak za jěsne rěcne wótkubłanje w serbšćinje. Teke na pšašanje, kak mógli starjejše swóje źiśi pśi pśiswójenju serbšćiny pódpěraś, lěcrownož sami rěc njewobkněže, se ze slědom idejow a naraźenjow wótegronijo. Mimo togo zaběra se brošurka z dalejwjeźenim serbskorěcnego wótkubłanja w šuli, kótarež jo njewuzbytne, maju-li se źiśi južo zdobyte rěcne zamóžnosći wobchowaś a je rozšyriś. Togo abo drugego cytarja budu snaź wósebnje žedne krotke wótrězki zajmowaś, w kótarychž se starjejše wugroniju, kenž su pśez swóje źiśi južo nazgónjenja z rěcnym w&´tkubłanim pó koncepciji WITAJ zběrali. W kótarych źiśownjach se serbskorěcne wótkubłanje pórucujo, źo mógu se starjejše hyšći wěcej k pomjenjonej temje pśecytaś a źo mógli se za swóje źiśi serbske materialije a knigły wobstaraś – to zgónijo cytaŕ na slědnych bokach kniglicki.

 

WITAJ – Rěcy móc, to jo cool! (PDF, 396 KB)
Jan Barth (Sen.): Sprachen können, das ist cool! Informationen zur zweisprachigen Erziehung.
Budyšyn, Domowina – Rěcny centrum WITAJ 2006. 24 bokow.
skazańske cysło: WP/12/06-2
Informaciski zešywk k dwójorěcnemu wótkubłanju pó metoźe imersije pósrědnijo wědomnostnje wobtwarźone wugrona a praktiske nazgónjenja ze źěła we WITAJ-źiśownjach a WITAJ-kupkach we Łužycy. Brošurka póśěgujo se na bogatu licbu rozgronow z maśerjami a nanami, kenž su se za serbsko-nimske wótkubłanje swójogo góleśa rozsuźili a ze zajmom za jogo wuwiśim źiwaju. Nazgónjenja a rozmyslowanja k dalejwjeźenju WITAJ-programa w šuli pśedstajenje dokóńcyju.

 

d r. Madlena Norbergowa: Serbske kubłańske drogi
Chóśebuz, Domowina – Rěcny centrum WITAJ 2011
 Pśecej zasej źiśownje, šule, šulski amt, starjejše abo gremije se pšašaju za informatiwnym wabjeńskim materialom za móžne serbske kubłańske drogi. Něnto smy w Rěcnem centrumje WITAJ zgromaźili wšykne take fakty a naźěłali flyer. Flyer wopśimjejo zakładnu informaciju wó móžnem serbskem kubłańskem puśu našych źiśi wót źiśownje do uniwersity a pósrědnjenja póšulskego kubłanja. W flyerje stoje rozkładujuce teksty a aktualne daty kubłanišćow ako teke wósebne pokazki na WITAJ-projekt.
Měnimy, až nowy flyer buźo wšym k pomocy, pśedewšym našym starjejšym pśi wuzwólowanju źiśownje abo šule.
Flyer jo k dostaśeju w Rěcnem centrumje WITAJ, w LODCE abo teke w źiśownjach, šulach abo amtach. Wón jo w nimskej rěcy a zadermo.
 
 

Wó dwójorěcnem wótkubłanju w familiji

Drogownik k jěsnemu dwójorěcnemu wótkubłanju (PDF, 1345 KB)
Jan Barth: Wegweiser zur frühen zweisprachigen Erziehung.
Budyšyn, Domowina – Rěcny centrum WITAJ 2007. Flyer.
Informaciske łopjeno krotko wótegronijo, póśěgujuce se na wótkubłanje, na pšašanja Co? – Cogodla? – Kak? a pódajo zasadne pokazki k praksy źělenja rěcowu w jadno- a dwójorěcnych familijach a w šuli. Flyer góźi se k prědnemu za młodych starjejšych k informěrowanju na jadno póglědnjenje a k drugemu ako zakład za diskusije we wuknikojskich krejzach wó dwójorěcnem wótkubłanju.

 

Pśedskok z dwěma rěcoma (PDF, 269 KB)
Jan Bart, Wanda Wokowa, Jana Šołćina: Předskok z dwěmaj rěčomaj. Pokiwy – wotmołwy – nazhonjenja. 
[Pśedskok z dwěma rěcoma. Pokazki – wótegrona – nazgónjenja]
Budyšyn, Domowina – Rěcny centrum WITAJ 2005. 40 bokow.
skazańske cysło.: P-0/17/05-1
Adresat teje serbskorěcneje brošurki su serbske familije kaž teke serbske mamy a nany w narodnje měšanem partnarstwje. Wopisujo se, kak se serbska rěc źiśam w familiji, źož serbska rěc dominěrujo, nejwěsćej pósrědnijo mimo togo, až se wuwijanje nimskich rěcnych znaśow zanjecha. Tak młogi/-a Serb/-owka w měšanem partnarstwje ga se lubjej togo wobija, ze swójimi źiśimi serbski powědaś, až njeby se nimski/-a partnaŕ/-ka wuzamknuł/-a. Glědajucy na to, pokazujo brošurka móžnosći, kak móžo to serbske kšute městno w familijnem žywjenju namakaś. Jaden kapitel se zaběra z ewaluaciju dwójorěcnego wótkubłanja w serbskich źiśownjach. W serbskej rěcy spisana brošurka wopśimjejo teke nimskorěcne citaty a komentary wědomnostnikow k temje dwójorěcnosći. Na tej bazy móžotej serbski/-a partnaŕ/-rka z nimskim/-eju w&´ tej tematice do rozgrona pśiś.

´´

¨

nbsp;(PDF, 8.873 KB)

alt=